PM2.5 ประกาศหยุดเรียน ฝุ่นพิษ ม.เชียงใหม่

ม. เชียงใหม่ ประกาศหยุดเรียน 2 วัน – เนื่องจากปัญหาหมอกควันที่รุนแรง

Home / ข่าวการศึกษา / ม. เชียงใหม่ ประกาศหยุดเรียน 2 วัน – เนื่องจากปัญหาหมอกควันที่รุนแรง

ม. เชียงใหม่ ประกาศหยุดเรียน 2 วัน เนื่องจากสถานการณ์หมอกควันที่รุนแรง และหวั่นว่าจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร จึงได้ทำการประกาศงดการเรียนการสอน โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ม.เชียงใหม่ ประกาศหยุดเรียน 14-15 มี.ค.62

สืบเนื่องจากสถานการณ์หมอกควันรุนแรง

1.) ให้งดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 14-15 มี.ค. 2562 กรณีส่วนงานใดที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถงดการเรียนการสอนหรือการให้บริการได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนงานนั้น โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันสุขภาพแก่นักศึกษาและบุคลากร

2.) มหาวิทยาลัยของดการใช้หรือการให้บริการพื้นที่โล่งแจ้ง ที่สุ่มเสี่ยงต่อหมอกควัน เช่น สนามกีฬา

3.) มหาวิทยาลัยขอรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรป้องกันตนเอง โดยใช้หน้ากากอนามัยที่เหมาะสม

4.) ให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณาให้บุคลากรที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์หมอกควัน ลาหยุดงานได้เป็นกรณีพิเศษ

สำหรับการจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง หากนักศึกษามีเหตุไม่สามารถเข้าเรียนได้ ไม่ให้ถือว่าเป็นการขาดเรียน

ม.เชียงใหม่ ประกาศหยุดเรียน 2 วัน - เนื่องจากปัญหาหมอกควันที่รุนแรง

รายงานข่าว สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ที่เชียงใหม่ มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมาก

เมื่อวันที่ (12 มี.ค. 62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 09.00น. เว็บไซต์ Air Visual รายงานดัชนีคุณภาพอากาศเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก พบว่า เชียงใหม่ มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ แบบ ยูเอส เอคิวไอ ที่ 209 ส่วนค่า PM2.5 อยู่ที่ 158 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นเกณฑ์ที่อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมาก อ้างอิงจาก pptvhd36

ที่มาจาก: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University

บทความแนะนำ