คุรุสภา วิชาชีพครู ใบรับรองความเป็นครู

คุรุสภารับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพิ่มอีก 9 หลักสูตร

Home / ข่าวการศึกษา / คุรุสภารับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพิ่มอีก 9 หลักสูตร

น้องๆ คนไหนที่ฝันอยากเป็นครู ก็ต้องยื่นสอบเข้ามหาวิทยาลัยในคณะคุรุศาสตร์ หรือไม่ก็ศึกษาศาสตร์ แต่การจะยื่นสอบเข้าผู้เรียนก็ควรศึกษาว่าหลักสูตรที่จะเข้าเรียนนั้นจะได้ใบรับรองใบประกอบวิชาชีพจากคุรุสภาหรือไม่ ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นี้ คุรุสภารับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพิ่มเติมอีก 9 หลักสูตร จากมหาวิทยาลัยจำนวน 9 แห่ง

คุรุสภารับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพิ่มอีก 9 หลักสูตร

จากเดิมที่คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ไปแล้ว 30 หลักสูตร จากสถาบันจำนวน 29 แห่ง ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาคุรุสภาก็ได้ มีมติให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพิ่มอีกจำนวน 9 แห่ง

เงื่อนไขการได้ใบประกอบวิชาชีพครู

ผู้ที่จะสอบใบประกอบจะต้องจบจากหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง และมีคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามเงื่อนไข ที่แต่ละสถาบันกำหนด จากนั้น ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

สถาบันที่รองรับ สามารถขอใบประกอบวิชาชีพได้

ปัจจุบันมีสถาบันที่ได้รับการรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจำปี 2562 จำนวน 38 แห่ง ตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้

1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (60 คน)

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (180 คน)

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (180 คน)

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (180 คน)

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (180 คน)

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (150 คน)

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (120 คน)

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (180 คน)

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (180 คน)

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (120 คน)

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (180 คน)

12. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (180 คน)

13. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (120 คน)

14. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (180 คน)

15. มหาวิทยาลัยตาปี (60 คน)

16. มหาวิทยาลัยธนบุรี (120 คน)

17. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (60 คน)

18. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (120 คน)

19. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (90 คน)

20. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (180 คน)

21. วิทยาลัยนครราชสีมา (120 คน)

22. วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (หลักสูตรภาษาไทย 120 คน และภาษาอังกฤษ 60 คน)

23. วิทยาลัยสันตพล (180 คน)

24. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (60 คน)

25. สถาบันอาศรมศิลป์ (90 คน)

26. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (120 คน)

27. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (180 คน)

28. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (120 คน)

29. มหาวิทยาลัยปทุมธานี (60 คน)

30. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (90 คน)

31. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (60 คน)

32. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (180 คน)

33. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (โครงการสมเด็จพระเทพฯ 70 คน และนักศึกษานอกโครงการ 110 คน)

34. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (180 คน)

35. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (180 คน)

36. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (90 คน)

37. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี (90 คน)

38. วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (180 คน)

*ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่จัดการเรียนการสอนฯ รายชื่อหลักสูตร และจำนวนรับนักศึกษาได้ที่ เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามทางสถาบันที่จัดการเรียนการสอนฯ

ที่มา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

บทความแนะนำ