ครู คุรุสภา วิชาช่าง วิชาชีพครู อาชีวศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

อนุมัติแล้ว! คุรุสภา ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 2,433 ราย

Home / บทความการทำงาน / อนุมัติแล้ว! คุรุสภา ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 2,433 ราย

เตรียมเฮ! กันได้เลย คณะกรรมการคุรุสภา รับทราบมติคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) อนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 2,433 ราย โดยเป็นครูอาชีวศึกษาที่สอนรายวิชาสามัญ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น สามารถใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามเดิมได้ สำหรับผู้ที่กำลังจะลงสอบเป็นครูช่างในช่วงเดือนเมษายน 2562 นี้ ก็ยังคงใช้ระเบียบเดิมไปก่อน

คุรุสภา อนุมัติต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา รับทราบมติคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 โดยมี รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธาน กมว. เป็นประธาน ได้มีการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 2,433 ราย แบ่งออกเป็น

1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 858 ราย
2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 30 ราย
3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน 107 ราย

คุรุสภา อนุมัติต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำหรับครูผู้สอนในรายวิชาที่เป็นวิชาช่างของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยมีมติให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทำงานบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้ กมว. สามารถออกประกาศให้คนที่จะเป็นครูช่างในอนาคต โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูอาชีวศึกษาวิชาช่าง

ส่วนครูอาชีวศึกษาที่สอนรายวิชาสามัญ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ยังคงต้องใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเหมือนเดิม สำหรับผู้ที่กำลังจะลงสอบเป็นครูช่างในช่วงเดือนเมษายน 2562 นี้ ก็ยังคงใช้ระเบียบเดิมไปก่อน

ทั้งนี้ จะมีการขอยกเว้นจากคุรุสภาเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งขอย้ำว่าทุกฝ่ายจะดำเนินการให้สอดคล้องกัน ไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ใด และจะดำเนินการให้รอบคอบมีการบูรณาการอย่างแท้จริง

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.nationtv.tv

บทควาามที่น่าสนใจ