คณะวิทยาศาสตร์ ดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น จับมือภาคธุรกิจดิจิทัล ร่วมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

Home / ข่าวการศึกษา / คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น จับมือภาคธุรกิจดิจิทัล ร่วมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 3 หน่วยงาน ด้านดิจิทัล เพื่อจัดทำองค์ความรู้ ที่นักศึกษาควรรู้ และทักษะที่ควรมี และสอดคล้องกับความต้องการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล ของประเทศไทย

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น จับมือภาคธุรกิจดิจิทัล พัฒนาคนให้ตอบโจทย์ตลาดงาน

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมมือกับ 3 หน่วยงานภาคธุรกิจดิจิทัล นั่นก็คือ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามชำนาญกิจ จำกัด และ สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งโครงการร่วมลงนามในครั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ EDUCATION TRANFORMATION สร้างบัณฑิตให้มีทักษะ ความรู้ ตอบโจทย์ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล ของไทย

การร่วมมือครั้งนี้ จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง?

ในความร่วมมือครั้งนี้จะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดความรู้ และการใช้เทคโนโลยี ที่นำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลได้ โดยกิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวมาทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมให้ความรู้ จะเป็นการร่วมกันทำงานของทางคณะ และผู้ประกอบการในเครือที่ร่วมลงนาม โดยสัญญาของการทำข้อตกลงในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาในการดำเนินการทั้งหมด 5 ปี

ทำความรู้จักภาคธุรกิจที่ร่วมลงนามสัญญา

  • บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจร สำหรับธุรกิจ และผู้ที่ต้องการนำไอซีทีมาเป็นเครื่องมือ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
  • บริษัท สยามชำนาญกิจ จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการ Coaching และ Training เกี่ยวกับการพัฒนา และส่งมอบซอฟต์แวร์แบบแอจไจล์
  • สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสมาคมที่เกิดมาจากการรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับซอฟแวร์และธุรกิจนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมธุรกิจของสมาชิกกลุ่ม

ที่มา : มติชนออนไลน์

บทความแนะนำ