ค่าเทอม ค่าเทอม ธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ค่าเทอม ธรรมศาสตร์ แต่ละคณะ (ข้อมูลปี 2558)

Home / ข่าวการศึกษา / ค่าเทอม ธรรมศาสตร์ แต่ละคณะ (ข้อมูลปี 2558)

มาดูราคาค่าเทอมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กันบ้างค่ะ ในที่นี่จะเป็นอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการปกติ นะคะ ใครคิดที่จะเข้ามาเป็นลูกแม่โดมควรมาเก็บไว้เป็นข้อมูล คณะไหนจะราคาสูงที่สุดตามมาดูกันเลยยย..

ค่าเทอม ม.ธรรมศาสตร์ แต่ละคณะ

(ข้อมูลปี 2558)

– คณะนิติศาสตร์ (รังสิต) 13,800 บาท

– คณะนิติศาสตร์ (ลำปาง) 18,800 บาท

– คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 14,200 บาท

– คณะรัฐศาสตร์ 13,000 บาท

– คณะเศรษฐศาสตร์ 14,200 บาท

– คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (รังสิต) 13,800 บาท

– คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์(ลำปาง) 18,800 บาท

– คณะศิลปศาสตร์ 15,300 บาท

– คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 14,800 บาท

– คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 13,000 บาท

– คณะสหเวชศาสตร์ 16,500 บาท

– คณะวิทยาลัยสหวิทยาการ (ลำปาง) 18,000 บาท

– คณะศิลปกรรมศาสตร์ (รังสิต) 17,000 บาท

– คณะศิลปกรรมศาสตร์(ลำปาง) 22,100 บาท

– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17,300 บาท

– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ลำปาง) 22,300 บาท

– คณะแพทย์ศาสตร์(แผนไทย) 16,800 บาท

– คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18,200 บาท

– คณะพยาบาลศาสตร์ 15,800 บาท

– คณะสาธารณสุขศาสตร์ 16,500 บาท

– คณะแพทยศาสตร์ 21,100 บาท

– คณะทันตแพทยศาสตร์ 21,200 บาท

– คณะเภสัชศาสตร์ 52,000 บาท

หนูนาใส่ชุดครุย-รับปริญญา-9

เครดิตภาพจาก: Kanomsaimai Photo

*สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีสัญชาติไทย

ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ต้องชำระค่าบำรุงมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมจากอัตราเหมาจ่าย ภาคการศึกษาปกติภาคละ 9,550 บาท ภาคฤดูร้อน ภาคละ 4,775 บาท

หมายเหตุ

1. ในภาคการศึกษาปกติจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต คณะสายสังคมศาสตร์จดทะเบียนสูงสุดไม่เกิน 22 หน่วยกิต คณะสายวิทยาศาสตร์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตจดทะเบียนสูงสุดไม่เกิน 22 หน่วยกิต

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง หน่วยกิตละ 2,000 บาท (ประมาณ ภาคละ 50,000 – 60,000 บาท) เฉพาะหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (หลักสูตรนานาชาติ) หน่วยกิตละ 5,000 บาท (ประมาณภาคละ 110,000– 120,000 บาท)

3. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร อัตราค่าธรรมเนียมสูงกว่าภาคปกติ วิชาบรรยายหน่วยกิตละ 3,060 บาท วิชาปฏิบัติหน่วยกิตละ 4,080 บาท ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 27,805 บาท ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา (จ่ายคร้ังเดียว) 400 บาท ค่าประกันทรัพยสินเสียหาย (จ่ายคร้ังเดียว) คืนให้เมื่อสำเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพนักศึกษา 5,000 บาท รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา และโครงการทุนการศึกษา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.siit.tu.ac.th

4. โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอัตรา ค่าธรรมเนียม สูงกว่าโครงการปกติ

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ TEP, TEPE และ AUTO ค่าจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา หน่วยกิตละ 2,500 บาท ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท ค่าธรรมเนียมในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในความร่วมมือเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยในความร่วมมือกำหนด

6. วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการปกติ หลักสูตรภาษาไทย หน่วยกิตละ1,500 บาท (ประมาณ ภาคละ 45,000 – 50,000 บาท ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดหลักสูตรปริญญาตรี 3.5 ปี จำนวน 325,360 บาท และปริญญาตรี-โทต่อเนื่อง5 ปี จำนวน 510,280 บาท) หลักสูตรนานาชาติหน่วยกิตละ 2,500 บาท (ประมาณ ภาคละ 48,000 –53,000 บาท ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวน 448,120 บาท)

7.โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์-ศูนย์ลำปาง สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ เป็นหลักสูตรภาคพิเศษ ค่าใช้จ่ายประมาณ ภาคแรก 45,000 บาท และภาคสอง 26,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร3 ปีครึ่ง (แบ่งเป็น 7 ภาคการศึกษาปกติและ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ประมาณ 260,000 บาท)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ฝ่ายรับเข้าศึกษา โทรศัพท์ 0-2564-4440-79 ต่อ 1634 – 1639 หรือทางแฟนเพจ ฝ่ายรับเข้าศึกษา ม.ธรรมศาสตร์

ค่าเทอม-ธรรมศาสตร์-แต่ละคณะ-(ข้อมูลปี-2558)

เครดิตภาพจาก: Kanomsaimai Photo

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก 

ดูรายละเอียดเป็นไฟล์ PDF 

เว็บไซต์ www.buksohn.com 

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

>>ค่าเทอม มหาวิทยาลัยเอกชน กับ 8 คณะสุดฮิต

>>ค่าเทอม 5 มหาวิทยาลัยรัฐ แต่ละคณะจะถูก หรือแพงมาดูกัน

>> ค่าเทอมจุฬาฯ แต่ละคณะ (ข้อมูลประจำปีการศึกษา 2558)