2 ปริญญา หลักสูตร 2 ปริญญา หลักสูตรควบข้าม

วิศวฯ จุฬาฯ พารู้จัก หลักสูตรควบข้ามระดับข้ามศาสตร์ เรียน 6 ปี ได้ปริญญา 2 ใบ

Home / ข่าวการศึกษา / วิศวฯ จุฬาฯ พารู้จัก หลักสูตรควบข้ามระดับข้ามศาสตร์ เรียน 6 ปี ได้ปริญญา 2 ใบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบความสำเร็จ ในการเปิดหลักสูตรควบข้ามร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ หลังสามารถผลิตบัณฑิตรุ่นแรก ที่ใช้เวลาเรียน 6 ปี สามารถได้ทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นในวงการศึกษาไทย

เรียน 6 ปี ได้ปริญญา 2 ใบ

รศ.ดร. จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ ประธานหลักสูตรฯ เปิดเผยว่า หลักสูตรนี้ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ ได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรควบข้ามระดับข้ามศาสตร์ ระหว่างแพทยศาสตร์บัณฑิต-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมชีวเวช เพื่อให้เป็นหลักสูตรต้นแบบที่สามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพจาก 2 กลุ่มวิชาชีพในช่วงเวลา 6 ปี เพื่อให้ทันต่อการนำมาต่อยอดใช้งานจริงในปัจจุบัน ซึ่งหลักสูตรควบข้ามระดับข้ามศาสตร์นื้ กำลังจะมีนิสิตเรียนจบหลักสูตรในปีนี้เป็นรุ่นแรก

โดยความน่าสนใจของหลักสูตรนี้ คือการที่ผู้เรียนในคณะแพทย์ศาสตร์ ซึ่งเรียนหลักสูตรปริญญาตรีตามปกติ 6 ปี จะได้ทำการวิจัยตามหัวข้อที่สนใจด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชีวเวช ในคณะวิศวกรรมศาสตร์นี้ ในช่วง 2 ปีสุดท้าย ควบคู่ไปกับการเรียนหลักสูตรแพทยศาสตร์ ถือเป็นการใช้เวลา 6 ปีอย่างคุ้มค่าสูงสุด และได้ความรู้จากทั้ง 2 ศาสตร์ และได้สำเร็จการศึกษา 2 ปริญญา

ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดเผยถึงความน่าสนใจของหลักสูตรนี้ คือ ผู้เรียนจะได้รับวุฒิการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิศวกรรมชีวเวช หลักสูตรควบข้ามระดับข้ามศาสตร์นี้จึงมุ่งผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญ ทั้งสาขาแพทยศาสตร์ และวิศวกรรมชีวเวช ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ องค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรมซึ่งเหมาะกับนิสิตแพทย์ที่มีศักยภาพและความสนใจด้านวิศวกรรมชีวเวชต้องการ เป็นแพทย์นักวิชาการนักวิจัยชั้นนําผู้ เชี่ยวชาญทั้งสาขาแพทยศาสตร์และวิศวกรรมชีวเวช ที่สร้างสรรค์ผลงาน วิชาการองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรม

ทั้งนี้ทางคณะวิศวะกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ตั้งเป้าหมายว่า ในแต่ละปีจะมีนักศึกษาแพทย์เข้าเรียนหลักสูตรควบข้าม ประมาณ 10 คน ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากผู้เรียนจะต้องทุ่มเท ทั้งแรงกายแรงใจในการจัดสรรเวลา เพื่อศึกษาตามหลักสูตรที่จะนำไปสู่การผลิตบุคลลากรที่มีคุณภาพสู่สังคม