Admissions 59 นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง

มาแล้ว! รับตรง 59 มหาวิทยาลัยพะเยา รอบหลังแอดมิชชั่น

Home / ข่าวการศึกษา / มาแล้ว! รับตรง 59 มหาวิทยาลัยพะเยา รอบหลังแอดมิชชั่น

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่อีกรอบแล้วค่ะ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบหลัง Admissions) ระดับปริญญาตรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รีบมาดูข้อมูลการสมัครกันเลย สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 นี้ เท่านั้นนะคะ

เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ว ม.พะเยา ‘โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 59’

กำหนดการคัดเลือกต่างๆ

1. รับสมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 4 กรกฎาคม 2559
เข้าไปสมัครออนไลน์และดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : http://admission.up.ac.th/main3/

2. ทางมหาวิทยาลัยจะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559

3. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะต้องเดินทางมาสมัภาษณ์ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

4. ทำการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 22 กรกฎาคม 2559

5. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ให้รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องเป็นไปตามระเบียบดังนี้

1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญหรือผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร ขั้นต่ำในการสมัคร แล้วแต่สาขาวิชาที่กำหนด (คิดเป็นค่าน้ำหนัก 20%) เข้ามาดูข้อมูลได้ที่ : http://admission.up.ac.th/main3/

3. ผลคะแนน GAT ครั้งที่ 1 หรือ ครั้งที่ 2 ของปี 2558-2559 คิดเป็นค่าน้ำหนัก 80%

 

คณะที่ทำการเปิดรับ ได้แก่

1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 360 คน

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 125 คน

3. คณะนิติศาสตร์ จำนวน 110 คน

4. คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 20 คน

5. คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 315 คน

6. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 100 คน

7. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 330 คน

9. คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 140 คน

10. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 50 คน

11. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 40 คน

12. คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 25 คน

13. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 100 คน

14. คณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 30 คน

15. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 80 คน

** ผู้สมัครเลือกสมัครได้ 2 อันดับสาขาวิชา

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ :
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 054-466-666 ต่อ 1270-3 Fax. 054-466-694
อีเมลล์ : admission@up.ac.th