นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย มหิดล อินเตอร์ รับตรง

เปิดรับตรงแล้วจ้า! วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ปีการศึกษา 59

Home / ข่าวการศึกษา / เปิดรับตรงแล้วจ้า! วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ปีการศึกษา 59

สำหรับน้องๆ คนไหนที่กำลังรอรับตรงจาก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่นะคะ ตอนนี้เขาได้เปิดรับสมัครแล้วนะ ทั้งหมด 5 หลักสูตร 16 สาขาด้วยกัน เปิดรับสมัครสอบตรงตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ตามมาดูรายละเอียดกันได้เลยค่ะ

รับตรง 59 มหิดล อินเตอร์ มีสาขาไหนปิดรับบ้าง? ดูเลยค่ะ

สาขาวิชาที่เปิดรับในหลักสูตรปริญญาตรี มีดังนี้

1. หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต (BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS IN MEDIA AND COMMUNICATION : B.COM.ARTS)

– สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF ARTS : B.A.)

– การออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design)
– สังคมศาสตร์ (Social Science) โดยมี 2 สาขาวิชา ได้แก่ การศึกษาระหว่างประเทศ และเอเชียอาคเนย์ศึกษา
– วัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา (Intercultural Studies and Languages)

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION : B.B.A.)

– เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
– การเงิน (Finance)
– ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
– การตลาด (Marketing)
– การจัดการการบริการนานาชาติ (International Hospitality Management)

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF SCIENCE : B.Sc.)

– วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Sciences)
– เคมี (Chemistry)
– วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
– วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)
– วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology)
– ฟิสิกส์ (Physics)

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF ENGINEERING : B.Eng.)

– วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)

 

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts, ใบ ปพ.1) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา (ในระดับชั้น ม.4 ม.5 และ ม.6)
3. จดหมายรับรองความประพฤติจากอาจารย์ 2 ท่าน (เฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : http://www.muic.mahidol.ac.th/eng/wp-content/downloads/recommendation_letter.pdf
4. ใบรับรองผลการศึกษา (ใบ ปพ.7)
5. ใบรับรองจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (เฉพาะผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว, ใบ ปพ.2)
6. สำเนาบัตรประชาชน
7. สำเนาทะเบียนบ้าน

สามารถเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ : http://www.muic.mahidol.ac.th/eng/?page_id=11532
หรือที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ : MUIC Official Fanpage

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
หน่วยรับสมัครและจัดสอบ โทร.0-2441-5090 ต่อ1124, 1327, 1245
อีเมล์ : icdad@mahidol.ac.th