นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง

เตรียมตัวให้พร้อม! รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาแล้วค่ะ

Home / ข่าวการศึกษา / เตรียมตัวให้พร้อม! รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาแล้วค่ะ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 : ระบบรับตรงทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

รับตรงทั่วประเทศ 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต

1. ภาษาอังกฤษ 150 คน
2. ภาษาจีนธุรกิจ 80 คน
3. ภาษาและวัฒนธรรมจีน 30 คน
4. จีนศึกษา 35 คน
5. การพัฒนาระหว่างประเทศ 20 คน

หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต

1. การสอนภาษาจีน 50 คน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

1. การจัดการการท่องเที่ยว 80 คน
2. การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ  60 คน
3. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 70 คน
4. การจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน) 60 คน
5. การจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน) 50 คน
6. การจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน) 30 คน

หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต

1. นิติศาสตร์ 120 คน

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

1. การบัญชี 40 คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 1.  เคมีประยุกต์ 20 คน
2.  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 20 คน
3.  เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 คน
4.  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15 คน
5.  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 40 คน
6.  เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว 20 คน
7.  เทคโนโลยีการอาหาร 30 คน
8.  เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ 20 คน
9.  วิทยาศาสตร์เครื่่องสำอาง 30 คน
10. เทคโนโลยีความงาม 10 คน
11. วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 25 คน
12. วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 30 คน
13. เทคโนโลยีความงาม 10 คน
14. วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 25 คน
15. อนามัยสิ่งแวดล้อม 20 คน
16. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 20 คน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

1. วิศวกรรมวัสดุ 10 คน
2. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 15 คน
3. วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ 30 คน

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

1. การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 25 คน

หลักสูตรการแผนจีนบัณฑิต

1. การแพทย์แผนจีน 25 คน

หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต

1. กายภาพบำบัด 25 คน

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

1. สาธารณสุขศาสตร์ 35 คน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

1. พยาบาลศาสตร์ 60 คน

 ** บางคณะสามารถเลือกได้ 2 อันดับสาขาด้วยกันนะคะ ** 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฏหมาย
2. เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง
3. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังหฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
4. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
6. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
7. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษา ระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
8. ต้องมีคะแนน GPAX และ GPA ตามที่แต่ละคณะไดระบุเอาไว้

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สำหรับติดใบสมัคร (รูปถ่ายชุกนักเรียนหรือนักศึกษาเท่านั้น) จำนวน 1 ใบ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ-สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ) จำนวน 1 ฉบับ
5. ใบระบียนแสดงผลการเรียน ดูรายละเอียดพิ่มติมที่ : http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews01.php?newsid=10108

กำหนดการรับสมัคร

สมัครออนไลน์ไดตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – วันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 15.00 น.

ขั้นตอนการสมัคร

1. สมัครออนไลน์ ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ : http://www.admission.mfu.ac.th/

2.ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและเลือกสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัคร จากนั้นทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนกดบันทึกการสมัคร (เมื่อทำการบักทึกข้อมูลแล้ว จะไม่สมารถแก้ไขข้อมูลได้ใดๆ ทั้งสิ้น)

3. สั่งพิมพ์เอกสาร จำนวน 3 ฉบับ

– ใบสมัคร
– ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 300 บาท (สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 15 กันยายน 2559)
– ใบปิดหน้าซองจดหมาย เพื่อทำการส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร

ดูขั้นตอนการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ : http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews01.php?newsid=10108

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ในวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ : http://www.admission.mfu.ac.th/
(ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยจะประกาศสาขาวิชาที่ผู้มีสิทธิ์สอบคักเลือกได้เลือกเป็นอันดับที่ 1 เท่านั้น)

ประกาศวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

ในวันที่ 22-23 ตุลาคม 2559 ติดตามรายละเอียดได้ทาง : http://www.admission.mfu.ac.th/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ : http://www.admission.mfu.ac.th/

—————————————————-

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : 
ส่วนทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายรับนักศึกษา อาคาร AS ห้อง 108 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0 5391 6103-6
โทรสาร : 0 5391 6375
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : http://mfu.ac.th/index1.php
เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ : http://www.admission.mfu.ac.th/