นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง โควตา

รับตรง 60 (โควตา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20 คณะ 85 สาขาวิชา

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 (โควตา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20 คณะ 85 สาขาวิชา

ใกล้เข้ามานะคะ รับตรง 60 (โควตาทั่วประเทศ) ทั้งหมด 20 คณะ 85 สาขาวิชา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่จะเริ่มรับสมัครในเดือนกันยายน 59 เป็นต้นไปค่ะ (ซึ่งการรับตรงโควตานี้ น้องๆ ที่สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในรอบแอดมิชชั่นนะคะ) มาดูรายละเอียดกันได้เลยค่ะ

ดูเลย! รับตรงโควตาทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ/สาขาที่เปิดรับ

คณะแพทยศาสตร์

1. การแพทย์แผนไทยประยุกต์
2. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

1. การบริบาลทางเภสัชกรรม

คณะสาธารณสุขศาสตร์

1. สาธาณสุขศาสตร์
2. โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร
3. อนามัยสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์

1. เคมี
2. ชีววิทยา
3. ฟิสิกส์
4. ฟิสิกส์ประยุกต์
5. คณิตศาสตร์
6. สถิติ
7. จุลชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

1. เทคโนโลยีการอาหาร
2. เทคโนโลยีชีวภาพ
3. เทคโนโลยีการเกษตร
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
5. สัตวศาสตร์
6. ประมง

คณะสิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

1. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
2. การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
3. สิ่งแวดล้อมศึกษา

คณะวิทยาการสารสนเทศ

1. สารสนเทศศาสตร์
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. วิทยาการคอมพิวเตอร์
4 .คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
5. ภูมิสารสนเทศ
6. นิเทศศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์

1. สถาปัตยกรรม
2. สถาปัตยกรรมผังเมือง
3. สถาปัตยกรรมภายใน
4. นฤมิตศิลป์
5. ภูมิสถาปัตยกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. ภาษาไทย
2. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่องานพิมพ์
3. ภาษาอังกฤษ
4. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
5. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
6. ภาษาจีน
7. ภาษาญี่ปุ่น
8. ภาษาฝรั่งเศส
9. ประวัติศาสตร์
10. การพัฒนาชุมชน
11. ภาษาเกาหลี
12. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน เขมร
13. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ลาว
14. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน พม่า
15. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน เวียดนาม
16. ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยาการ

คณะการบัญชีและการจัดการ

1. การบัญชี
2. การบัญชี หลักสูตรภาษาอังกฤษ
3. การตลาด
4. การจัดการ
5. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6. ธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ
7. การบริหารการเงิน
8. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
9. การจัดการการประกอบการ
10. การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
11. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
12. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

1. การจัดการท่องเที่ยว
2. การจัดการโรงแรม
3. การจัดการท่องเที่ยว หลักสูตรภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

1. การเมืองการปกครอง
2. รัฐประศาสนศาสตร์
3. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
4. สิทธฺมนุษยชนศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

1. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
2. คณิตศาสตร์
3. สังคมศึกษา
4. ภาษาอังกฤษ
5. ภาษาไทย
6. การศึกษาปฐมวัย
7. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
8. จิตวิทยา
9. วิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะนิติศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

1. ทัศนศิลป์
2. ศิลปะการแสดง

วิทยาลัยดุริยางคนาฏศิลป์

1. ดุริยางคศิลป์

คณะวัฒนธรรมศาสตร์

1. การจัดการวัฒนธรรม

 *** ซึ่งการรับตรงโควตานี้ น้องๆ ที่สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในรอบแอดมิชชั่น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปี 6 หรือ จบการศึกษาในชั้นมัธยมปีที่ 6 แล้ว หรือ เทียบเท่า (ทั่วประเทศ)
2. ต้องมีผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา และเกรดเฉลี่ยแต่ละวิชาตามที่คณะและสาขาระบุไว้
3. มีผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 ตามที่แต่ละสาขาวิชาระบุไว้

 

เกณฑ์ที่ใช้ในการการคัดเลือก

1. GPAX ทั้ง 4 ภาคเรียน = 10%
2. GPA 4 ภาคเรียน = 20%
3. GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 = 70% (มมส จะดึงคะแนนมาตรฐานภายหลัง) สมัครสอบ GAT/PAT 1-20 ก.ย. 59
4. สอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร

เริ่มรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559

เข้าไปสมัครได้ที่เว็บไซต์กองบริการ การศึกษา : acad.msu.ac.th (ระบบจะเปิดให้สมัครในช่วงวันรับสมัครนะคะ)

————————————————–

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : http://msu.ac.th/
เว็บไซต์กองบริการการศึกษา มมส : http://acad.msu.ac.th/th/
เฟซบุ๊กเรียนต่อ มมส Mahasarakham university : https://www.facebook.com/acadmsu/

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อกองบริการการศึกษาในวันเวลาราชการ : 043-754377,043-754333 ต่อ 1202-4

————————————-

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง >> รับตรง 2 โครงการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2560

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com