นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง สอบรับตรง

รับตรง 60 โครงการรับสมัครนักเรียนผลการเรียนดี ศึกษาต่อ ม.สงขลานครินทร์

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 โครงการรับสมัครนักเรียนผลการเรียนดี ศึกษาต่อ ม.สงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายที่จะส่งเสริมและรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย โดยถูกต้องตามกฎหมาย
2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ และจะต้องสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ
4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
5. ดัชนีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของชั้น ม.4-ม.5 (รวม 4 ภาคเรียน) คิดค่าน้ำหนักร้อยละ 75
6. ผลการสอบสัมภาษณ์ และประเมินข้อมูลอื่นๆ ของผู้สมัคร คิดค่าน้าหนักร้อยละ 25
*** หมายเหตุ ค่า GPAX ของนักเรียนจะถูกคำนวณแปลงเป็นคะแนน โดยมหาวิทยาลัยก่อนนำไปใช้จัดลำดับที่

กำหนดการต่างๆ

สามารถลงทะเบียนสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ : http://admission.psu.ac.th/Members หรือ http://www.entrance.psu.ac.th
ได้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. ถึง วันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 23.30 น.

ชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (จำนวน 200 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมของธนาคาร) ได้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 18 สิงหาคม 2559

ส่งหลักฐานการสมัครและการชำระเงิน ให้กับมหาวิทยาลัย วันที่ 11 – 22 สิงหาคม 2559 (นับวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง)

ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน และการส่งเอกสารการสมัครได้ที่ : http://admission.psu.ac.th/Members วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่ : http://www.entrance.psu.ac.th ในวันที่ 30 กันยายน 2559

สถานที่สอบสัมภาษณ์ (ณ กรุงเทพฯ หรือ คณะ/วิทยาเขต ที่ได้รับคัดเลือก) ในวันที่ 15, 19 ตุลาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทางเว็บไซต์ : http://www.entrance.psu.ac.th ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559

ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ ได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 14 พฤศจิกายน 2559

ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ที่ : http://admission.psu.ac.th/Members ได้ในวันที่ 7- 16 พฤศจิกายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ : http://www.entrance.psu.ac.th ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

*** กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/ 2560 สามารถติดตามรายละเอียดในเว็บไซต์ของงานทะเบียนการศึกษาแต่ละวิทยาเขตค่ะ

เอกสารการสมัครประกอบด้วย ดังนี้

1. ใบสมัคร ติดรูปถ่ายเรียบร้อย พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัคร
2. ระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 (รวม 4 ภาคเรียน) โดยมีหัวหน้าสถานศึกษา หรือนายทะเบียนลงนามรับรอง และประทับตราของโรงเรียนเป็นสาคัญ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน (ต้องมีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักด้วย)
4. เอกสารหรือสลิปธนาคาร (ถ้ามี) แสดงการชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท
*** หมายเหตุ เอกสารที่ถ่ายสำเนาให้ผู้สมัครเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น

วิธีการส่งเอกสารให้มหาวิทยาลัย

ให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัคร มาให้มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 11 – 22 สิงหาคม 2559 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ซึ่งสามารถจัดส่ง ได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองส่งไปที่ :

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา
งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ. 22 ปณฝ.คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112

*** หมายเหตุ เนื่องจากเอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์มีจำนวนมาก เพื่อป้องกันความล่าช้าหรือเอกสารสูญหาย กรุณาส่งเป็นจดหมายลงทะเบียน หรือจดหมายด่วนพิเศษ (EMS) เพื่อสะดวกในการตรวจสอบเอกสารกับทางไปรษณีย์

2. ส่งด้วยตนเอง ที่งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ในวันและเวลาราชการ)

คณะ/สาขาที่เปิดรับ

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หาดใหญ่)

– วิศวกรรมศาสตร์ รับ 35 คน
– วิศวกรรมเคมี รับ 5 คน
– วิศวกรรมเหมืองแร่ รับ 5 คน
– วิศวกรรมวัสดุ รับ 5 คน
– วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เรียนที่หาดใหญ่) รับ 5 คน
– วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เรียนที่ภูเก็ต) รับ 40 คน

2. คณะวิทยำศาสตร์ (หาดใหญ่)

– ฟิสิกส์ รับ 8 คน
– ชีววิทยา รับ 13 คน
– วิทยาการคอมพิวเตอร์ รับ 17 คน
– คณิตศาสตร์ รับ 10 คน
– เคมี รับ 14 คน
– จุลชีววิทยา รับ 8 คน
– สถิติ รับ 8 คน
– เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับ 19 คน
– เทคโนโลยีชีวภาพ รับ 6 คน
– วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ รับ 12 คน
– เคมี-ชีววิทยา รับ 11 คน
– วัสดุศาสตร์ รับ 10 คน

3. คณะพยาบาลศาสตร์ (หาดใหญ่)

– พยาบาลศาสตร์ รับ 10 คน

4. คณะวิทยาการจัดการ (หาดใหญ่)

รับนักเรียนที่เรียน เน้นทางวิทยาศาสตร์
– ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ รับ 15 คน
– การตลาด รับ 6 คน
– การเงิน รับ 6 คน
– บัญชีบัณฑิต รับ 8 คน
– การจัดการโลจิสติกส์ รับ 5 คน
– การจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล รับ 5 คน

รับนักเรียนที่เรียน เน้นทางศิลปศาสตร์
– ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ รับ 3 คน
– การตลาด รับ 6 คน
– การเงิน รับ 6 คน
– บัญชีบัณฑิต รับ 8 คน
– การจัดการโลจิสติกส์ รับ 4 คน
– การจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล รับ 20 คน
– รัฐประศาสนศาสตร์ รับ 10 คน

5. คณะทรัพยากรธรรมชาติ (หาดใหญ่)

– พืชศาสตร์ รับ 5 คน
– สัตวศาสตร์ รับ 12 คน
– พัฒนาการเกษตร รับ 5 คน
– การจัดการศัตรูพืช รับ 10 คน
– ปฐพีศาสตร์ รับ 10 คน

6. คณะเภสัชศาสตร์ (หาดใหญ่)

– เภสัชกรรมอุตสาหการ (6 ปี) รับ 20 คน
– การบริบาลทางเภสัชกรรม (6 ปี) รับ 14 คน

7. คณะอุตสาหกรรมเกษตร (หาดใหญ่)

– วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร รับ 12 คน
– เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ รับ 6 คน
– การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร รับ 6 คน

8. คณะศิลปศาสตร์ (หาดใหญ่)

– ภาษาไทยประยุกต์ รับ 12 คน
– ภาษาอังกฤษ รับ 15 คน
– ภาษาจีน รับ 11 คน
– ชุมชนศึกษา รับ 12 คน

9. คณะนิติศาสตร์ (หาดใหญ่)

– นิติศาสตร์ รับ 35 คน

10. คณะเศรศาสตร์ (หาดใหญ่)

– เศรษฐศาสตร์ รับ 9 คน
– เศรษฐศาสตร์เกษตร รับ 5 คน

11. คณะการแพทย์แผนไทย (หาดใหญ่)

– การแพทย์แผนไทย รับ 10 คน

12. คณะเทคนิคการแพทย์ (หาดใหญ่)

– เทคนิคการแพทย์ รับ 5 คน

13. วิทยาลัยนานาชาติ (หาดใหญ่)

– ดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) รับ 20 คน

14. คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี)

รับนักเรียนที่เรียน เน้นทางวิทยาศาสตร์
– คณิตศาสตร์ รับ 5 คน
– วิทยาศาสตร์ทั่วไป รับ 3 คน
– เคมี รับ 3 คน
– ชีววิทยา รับ 3 คน
–  ฟิสิกส์ รับ 4 คน
– เทคโนโลยีสารสนเทศ และการประเมินผล รับ 5 คน
– พลศึกษา รับ 2 คน
– เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รับ 7คน
– การประถมศึกษา รับ 2 คน
– ศิลปศึกษา รับ 1 คน
– จิตวิทยา รับ 10 คน
– สุขศึกษา รับ 10 คน

รับนักเรียนที่เรียน เน้นทางศิลปศาสตร์
– พลศึกษา รับ 2 คน
– เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รับ 5 คน
– การประถมศึกษา รับ 2 คน
– ศิลปศึกษา รับ 1 คน
– ภาษาไทย รับ 7 คน
– ภาษาอังกฤษ รับ 3 คน

15. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปัตตานี)

– เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช) รับ 10 คน
– เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยการผลิตสัตว์) รับ 10 คน
– เทคโนโลยีการประมง รับ 20 คน
– เทคโนโลยียาง รับ 10 คน
– คณิตศาสตร์ประยุกต์ รับ 10 คน
– เคมี-ชีววิทยา รับ 10 คน
– วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ รับ 10 คน
– เคมีอุตสาหกรรม รับ 10 คน
– ฟิสิกส์ รับ 10 คน
– โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร รับ 10 คน
– วิทยาศาสตร์นิเทศ รับ 10 คน

16. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี)

– ภูมิศาสตร์ (วท.บ.) รับ 10 คน
– บริหารธุรกิจ รับ 15 คน
– การจัดการสารสนเทศ รับ 10 คน
– ประวัติศาสตร์ รับ 10 คน
– สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แขนงวิชาสังคมวิทยา รับ 10 คน
– สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แขนงวิชามานุษยวิทยา รับ 10 คน
– พัฒนาสังคม รับ 20 คน
– ภาษาและวรรณคดีไทย รับ 20 คน
– ภาษาจีน แขนงวิชาภาษาและวรรณคดีจีน (ปริญญาร่วมระหว่างประเทศ) รับ 6 คน
– ภาษาเกาหลี รับ 5 คน
– ภาษามลายู รับ 10 คน
– มลายูศึกษา รับ 5 คน
– ภาษาญี่ปุ่น รับ 7 คน
– ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ แขนงวิชาภาษาอาหรับ รับ 10 คน
– ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ แขนงวิชาภาษาอาหรับธุรกิจ รับ 10 คน
– ภาษายุโรป แขนงวิชาภาษาฝรั่งเศส รับ 10 คน
– ภาษายุโรป แขนงวิชาภาษาเยอรมัน รับ 2 คน
– ภาษาอังกฤษ รับ 3 คน
– สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รับ 15 คน
– ปรัชญาและศาสนา รับ 20 คน
– เศรษฐศาสตร์-เศรษฐกิจอาเซียน รับ 20 คน

17. วิทยาลัยอิสลามศึกษา(ปัตตานี)

– เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม รับ 6 คน
– อิสลามศึกษา รับ 6 คน
– อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) รับ 6 คน
– การสอนอิสลามศึกษา รับ 6 คน
– กฎหมายอิสลาม รับ 6 คน
– ตะวันออกกลางและภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร รับ 6 คน

18. คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปัตตานี)

– ทัศนศิลป์ รับ 5 คน
– ศิลปะประยุกต์ รับ 5 คน

19. คณะรัฐศาสตร์ (ปัตตานี)

– การปกครอง รับ 10 คน
– การปกครองท้องถิ่น รับ 10 คน
– ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รับ 10 คน
– นโยบายสาธารณะ รับ 10 คน

20. คณะวิทยาการสื่อสาร (ปัตตานี)

– นิเทศศาสตร์ รับ 10 คน
– นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ รับ 10 คน
– เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร รับ 10 คน

21. คณะการบริการและการท่องเที่ยว (ภูเก็ต)

– การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) รับ 18 คน
– การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) รับ 24 คน

22. คณะวิเทศศึกษา (ภูเก็ต)

– วิเทศธุรกิจ : จีน (หลักสูตรนานาชาติ) รับ 18 คน
– จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) รับ 12 คน
– ไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) รับ 10 คน
– ยุโรปศึกษา: อังกฤษ-ฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ) รับ 10 คน

23. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ภูเก็ต)

– วิศวกรรมซอฟต์แวร์ รับ 20 คน
– เทคโนโลยีสารสนเทศ รับ 20 คน
– เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม รับ 20 คน
– เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม รับ 20 คน
– ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ รับ 20 คน

24. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สุราษฎร์ธานี)

– วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รับ 18 คน
– เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม รับ 9 คน
– เทคโนโลยีสารสนเทศ รับ 12 คน
– เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา รับ 18 คน
– เทคโนโลยีอาหาร รับ 18 คน
– เคมีเพื่ออุตสาหกรรม รับ 12 คน
– การจัดการงานวิศวกรรม (วศ.บ.) รับ 9 คน
– สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน รับ 9 คน
– อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับ 9 คน
– ระบบสารสนเทศ รับ 8 คน

25. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (สุราษฏร์ธานี)

– เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รับ 2 คน
– พัฒนาธุรกิจ รับ 2 คน
– การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว รับ 2 คน
– ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ รับ 2 คน
– การจัดการรัฐกิจ รับ 2 คน
– บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) รับ 2 คน

26. คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง)

– การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง รับ 20 คน
– การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ รับ 40 คน
– การบัญชี รับ 40 คน
– การตลาด รับ 20 คน
– การจัดการการท่องเที่ยว รับ 20 คน
– การจัดการรัฐกิจ รับ 20 คน
– ภาษาอังกฤษธุรกิจ รับ 20 คน
– ศิลปะการแสดงและการจัดการ รับ 20 คน

27. คณะสถำปัตยกรรมศาสตร์ (ตรัง)

– สถาปัตยกรรมศาสตร์ รับ 20 คน

———————————————————————-

สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : http://www.psu.ac.th/th/
เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ : http://www.entrance.psu.ac.th/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-289255- 8, แฟกซ์ 074-289259

———————————————————————

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

>> คณะเทคโนโลยีฯ ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ พร้อมมีทุนให้ด้วย

>> รับตรง 60 คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com