นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง โควตา

รับตรง 60 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระบบรับตรง โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีกำหนดการคัดเลือกและรายละเอียดต่างๆ ตามประกาศดังต่อไปนี้

มาแล้ว! โควตาสำหรับน้องๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มข.

ปฎิทินกำหนดการคัดเลือก

1. ประชุมคณบดี/ผู้บริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบนโยบายและแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทโควตาภาคฯ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันจันทร์ 23 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

2. ขอข้อมูลจากคณะต่างๆ เพื่อจัดทำหนังสือระเบียบการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ประเภทโควตาภาคฯ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559

3. เริ่มการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทโควตาภาคฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้โรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ วิทยาลัย/ สถาบัน ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป ผ่านทางเว็บไซต์ : http://www.kku.ac.th 

4. ขอข้อมูลรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 จากโรงเรียน/ วิทยาลัย/ สถาบันต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยส่งข้อมูลตามรูปแบบไฟล์ MS Excel ที่กาหนดให้ ซึ่งจะสามารถ download แบบฟอร์มผ่านเว็บได้ที่ : http://admissions.kku.ac.th แล้วจึงทำการ upload คืนให้มหาวิทยาลัย ผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 จนถึงวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559

 5. นักเรียนสมัครสอบข้อเขียนวิชาหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางเว็บไซต์ : http://admissions.kku.ac.th และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส และดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาสอบและศูนย์สอบ (ถ้าประสงค์) ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 กันยายน จนถึง วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559

6. ผู้สมัครสามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (ยกเว้นข้อมูลรายวิชาสอบและศูนย์สอบ) เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 27 กันยายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559

7. วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครสอบข้อเขียน คือวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559

8. ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ ทางเว็บไซต์ : http://www.kku.ac.th และ http://admissions.kku.ac.th และผู้สมัครสามารถตรวจสอบแผนผังที่นั่งสอบพร้อมกับพิมพ์บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบได้เลย ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

9. สอบวิชาความรู้ความถนัดทางศิลป์ ที่คณะศึกษาศาสตร์ (เฉพาะผู้สมัครคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา) ดูรายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559

10. ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ที่คณะศึกษาศาสตร์ (เฉพาะผู้สมัครคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา) ดูรายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 19 ถึง วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559

11. สอบวิชาวาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ วาดเส้นเพื่อการสื่อสาร ความถนัดทางการออกแบบ นิเทศศิลป์ ทฤษฎีและปฏิบัติดนตรีตะวันตก ทฤษฏีและปฏิบัติดนตรีไทย ทฤษฎีและปฏิบัติ ดนตรีพื้นเมือง ทฤษฎีและทักษะนาฏศิลป์ และทฤษฎีและปฏิบัติการด้านศิลปะการแสดง (โปรดดูรายละเอียดวิชาสอบในแต่ละสาขาวิชาได้ที่ตารางแสดงคณะ/สาขาวิชาที่ เปิดรับ) ในวันเสาร์ที่ 19 ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559

12. สอบข้อเขียน (วิชาหลัก) และวิชาเฉพาะ/ ความถนัด ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันเสาร์ที่ 26 – วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559

13. ประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาหลักและวิชาภาคปฏิบัติ/ ความถนัด (รายบุคคล) ผ่านทางเว็บไซต์ : http://admissions.kku.ac.th และ http://www.kku.ac.th ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559

*** หมายเหตุ

1. ผู้ที่รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทโควตาภาคฯ ครั้งที่ 2
2. ผู้ที่รายงานตัวเข้าศึกษาแล้ว จะถือว่าเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะไม่สามารถไปสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ได้
3. หากนักเรียนประสงค์จะสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions) นักเรียนจะต้องดำเนินการสละสิทธิ์การเข้าศึกษาภายในเวลาที่กำหนด ก่อนที่มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้กับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพื่อตัดสิทธิ์ในระบบกลาง (Admissions) ต่อไป
4. การประกันสุขภาพของนักศึกษา จะมีผลต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้เปิดภาคการศึกษาแล้ว
5. ปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลง

คณะ/สาขาที่เปิดรับ (เปิดรับ 24 คณะ รวม 4,267 คน)

– คณะแพทยศาสตร์
– คณะทันตแพทยศาสตร์
– คณะเภสัชศาสตร์
– คณะสัตวแพทยศาสตร์
– คณะเทคนิคการแพทย์
– คณะพยาบาลศาสตร์
– คณะสาธารณสุขศาสตร์
– คณะเกษตรศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์
– คณะเทคโนโลยี
– คณะวิศวกรรมศาสตร์
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
– คณะศึกษาศาสตร์
– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– คณะนิติศาสตร์
– คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
– คณะเศรษฐศาสตร์
– คณะศิลปกรรมศาสตร์
– วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
– วิทยาลัยนานาชาติ
– คณะบรหิารธรุกิจ (วิทยาเขตหนองคาย)
– คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย)
– คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ (วิทยาเขตหนองคาย)
– คณะศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (ปวช. 3) ของโรงเรียนต่างๆ ทั้ง 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ : https://admissions.kku.ac.th/
เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/kkuquotapage/

ติดต่อสอบถามได้ที่ : งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 095-6716259, 043-202660, 043-009700 ต่อ 42187, 44759 (ภายในเวลาราชการ วัน จ-ศ : 08.30-16.30 น. และ เสาร์ 9.00-16.30 น.)

——————————————————

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

>> รู้ยัง! คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับตรง 60 แล้วนะ

>> รับตรง 60 หลักสูตรแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com