นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง สอบรับตรง

20 โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 จุฬาฯ

Home / ข่าวการศึกษา / 20 โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 จุฬาฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบรับตรง (แบบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 รวมทั้งหมด 20 โครงการด้วยกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ

 มาแล้ว! 20 โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 จุฬาฯ

กำหนดการคัดเลือก

– เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 สิงหาคม 2559

– สามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร ได้ในวันที่ 7 กันยายน 2559

– ทักท้วงสถานะการสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 9 กันยายน 2559

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559

– ทักท้วงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2559

– สามารถเริ่มพิมพ์บัตรประจำผู้เข้าตัวสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 พฤศจิกายน 2559

– การสอบวิชาเฉพาะ จะทำการสอบตามที่แต่ละโครงการนั้นๆ กำหนดวัน/เวลาเอาไว้

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 มกราคม 2560

– สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 มกราคม 2560

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 31 มกราคม 2560

– เริ่มรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

– เรียกตัวสำรองรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2560

– การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ตั้งแต่วันที่ 25 – 28 เมษายน 2560

โครงการที่เปิดรับสมัคร

1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบท เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท)

– จำนวนที่รับ 14 คณะ รวม 130 ทุนการศึกษา (โดยกำหนดให้เลือกสมัครได้เพียง 1 คณะเท่านั้น)

– คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก : คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://campus.campus-star.com/acnews/17367.html

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบท เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) (ปอเนอะ)

– จำนวนที่รับ 2 คณะ (คณะครุศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์) รวม 7 คน (ทุนการศึกษา)

– คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก : คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://campus.campus-star.com/acnews/17194.html

3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์

– จำนวนที่รับ 5 คน

– คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก : คะแนน GAT ครั้งที่ 1/2560 และคะแนน PAT1 ครั้งที่ 1/2560

4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

– จำนวนที่รับ 4 โครงการด้วยกัน ทั้งหมด 379 คน

– เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกมีดังนี้

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เฉพาะนักเรียนในโครงการ พสวท. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ใช้คะแนนสอบสัมภาษณ์

2. โครงการโอลิมปิกวิชาการ ใช้คะแนนผลการเรียนและคะแนนสอบสัมภาษณ์

3. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ และวมว.) ใช้คะแนนผลการเรียนและคะแนนสอบสัมภาษณ์

4. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน ใช้คะแนนผลการเรียนและคะแนนสอบสัมภาษณ์

5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

– จำนวนที่รับ 10 สาขาวิชา รวม 80 คน

– คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก : คะแนนสอบสัมภาษณ์

6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

– จำนวนที่รับ 10 สาขาวิชา รวม 5 คน

– คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก : คะแนน GAT ครั้งที่ 1/2560, คะแนน PAT1 ครั้งที่ 1/2560 และคะแนน PAT3 ครั้งที่ 1/2560

7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– จำนวนที่รับ 10 คน

– คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก : คะแนน GAT ครั้งที่ 1/2560, คะแนน PAT1 ครั้งที่ 1/2560, คะแนน PAT2 ครั้งที่ 1/2560 และคะแนนสอบวิชาเฉพาะ

8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– จำนวนที่รับ  25 คน

– คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก : คะแนน GAT ครั้งที่ 1/2560, คะแนน PAT1 ครั้งที่ 1/2560, คะแนน PAT2 ครั้งที่ 1/2560 และคะแนนสอบวิชาเฉพาะ

9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศ ด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์

– จำนวนที่รับ 15 คน

– คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก : คะแนนสอบวิชาเฉพาะ

10. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์

– จำนวนที่รับ 10 คน

– คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก : คะแนน GAT ครั้งที่ 1/2560 และคะแนนสอบวิชาเฉพาะ

11. การรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาภูมิศาสตร์ เข้าศึกษาในสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์

– จำนวนที่รับ 5 คน

– คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก : คะแนน GAT ครั้งที่ 1/2560 และคะแนน PAT1 ครั้งที่ 1/2560

12. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์

– จำนวนที่รับ 10 คน

– คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก : คะแนน GAT ครั้งที่ 1/2560 และคะแนนสอบวิชาเฉพาะ

13. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

– จำนวนที่รับ 45 คน

– คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก : คะแนน GAT ครั้งที่ 1/2560 และคะแนน PAT2 ครั้งที่ 1/2560

14. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

– จำนวนที่รับ 4 สาขาวิชา รวม 170 คน

– องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก : คะแนน GAT ครั้งที่ 1/2560 และคะแนนสอบวิชาเฉพาะ

15. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์

– จำนวนที่รับ 16 คน

– คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก : คะแนน GAT ครั้งที่ 1/2560, คะแนน PAT5 ครั้งที่ 1/2560 และคะแนนสอบวิชาเฉพาะ

16. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์

– จำนวนที่รับ 25 คน

– คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก : คะแนน GAT ครั้งที่ 1/2560, คะแนน PAT5 ครั้งที่ 1/2560 และคะแนนสอบวิชาเฉพาะ

17. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์

– จำนวนที่รับ 30 คน

– คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก : คะแนน GAT ครั้งที่ 1/2560, คะแนน PAT5 ครั้งที่ 1/2560 และคะแนนสอบวิชาเฉพาะ

18. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

– จำนวนที่รับ 24 คน

– คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก : คะแนน GAT ครั้งที่ 1/2560, คะแนน PAT1 ครั้งที่ 1/2560, คะแนน PAT2 ครั้งที่ 1/2560 และคะแนนสอบสัมภาษณ์

19. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ

– จำนวนที่รับ 2 คณะ รวม 19 คน

– คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก : คะแนน GAT ครั้งที่ 1/2560, คะแนน PAT5 ครั้งที่ 1/2560 (เฉพาะคณะครุศาสตร์) และคะแนนสอบวิชาเฉพาะ

20. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา

– จำนวนที่รับ 12 คณะ รวม 85 คน

– คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก : คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560

——————————————————————

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมด รวมถึงระเบียบการสมัครได้ที่เว็บไซต์ดังนี้ :

http://admission2.atc.chula.ac.th/

http://www.admissions.chula.ac.th/

http://www.atc.chula.ac.th/admission2/home.html

——————————————————————

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

>> รับตรง 60 (แบบปกติ) 9 โครงการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

>> รับตรง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560  

ภาพจาก : http://www.chula.ac.th/th/archive/gallery