คณะมัณฑนศิลป์ นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี รับตรง โควตา

รับตรง 60 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2 โครงการ รวม 330 คน)

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2 โครงการ รวม 330 คน)

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 รวม 2 โครงการ รับ 330 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 รับตรง คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

1. ประเภททั่วไป (โครงการปกติและโครงการพิเศษ)

กำหนดการคัดเลือก

– รับสมัครสอบคัดเลือกผ่านทาง Internet (ไม่ต้องส่งเอกสารการสมัคร) วันที่ 15 สิงหาคม – 20 กันยายน 2559

– พิมพ์บัตร ประจำตัวสอบและสถานที่สอบผ่านทาง Internet หลังการชำระเงินผ่านธนาคาร 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2559

– สอบข้อเขียน วันที่ 8 – 12 ตุลาคม 2559

– ประกาศผลสอบข้อเขียน วันที่ 18 พศฤจิกายน 2559

– สอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 พศฤจิกายน 2559

สาขาที่เปิดรับสมัคร

– สาขาการออกแบบภายใน จำนวน 59 คน

– สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ จำนวน 44 คน

– สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 33 คน

– สาขาประยุกตศิลปศึกษา จำนวน 39 คน

– สาขาเครื่องเคลือบดินเผา จำนวน 23 คน

– สาขาการออกแบบเครื่องประดับ จำนวน 23 คน

– สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ) จำนวน 40 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2. ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการรับสมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก

1. คะแนนวิชาความถนัดทั่วไปสําหรับนักออกแบบ กําหนดค่าน้ำหนัก ร้อยละ 40 และเกณฑ์ผ่าน มีคะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 30

2. คะแนนวิชาเฉพาะวาดเส้นมัณฑนศิลป์ และวิชาเฉพาะสาขาวิชาที่เลือกสมัคร กําหนดค่าน้ำหนัก ร้อยละ 30 และเกณฑ์ผ่าน มีคะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50

3. คะแนนสอบสัมภาษณ์และพิจารณาผลงานส่วนบุคคล

——————————————————————–

2. ประเภทโควตา นักเรียนโรงเรียนเขตภูมิภาค นักเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

กำหนดการคัดเลือก

– รับสมัครสอบคัดเลือกผ่านทาง Internet วันที่ 20 ตุลาคม – 25 พศฤจิกายน 2559

– ประกาศผลหารพิจารณาคัดเลือกขั้นที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2559

– สอบขั้นที่ 2 (ความถนัดวิชาเฉพาะสาขาวิชาและสัมภาษณ์) วันที่ 24 ธันวาคม 2559

– ประกาศผลสอบขั้นที่ 2 วันที่ 10 มกราคม 2560

โควตาที่เปิดรับสมัคร

1. โควตานักเรียนส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย นักเรียนสังกัดสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยแบ่งออกตามภูมิภาค 

โควตานักเรียนส่วนภูมิภาค

2. โควตานักเรียนสายอาชีวศึกษา ประกอบด้วย นักเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์ และวิทยาลัยเพาะช่าง

– สาขาการออกแบบภายใน จำนวน 1 คน

– สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ จำนวน 1 คน

– สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 คน

– สาขาประยุกตศิลปศึกษา จำนวน 2 คน

– สาขาเครื่องเคลือบดินเผา จำนวน 2 คน

– สาขาการออกแบบเครื่องประดับ จำนวน 2 คน

– สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 คน

3. โควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

– สาขาการออกแบบภายใน จำนวน 2 คน

– สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ จำนวน 1 คน

– สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 คน

– สาขาประยุกตศิลปศึกษา จำนวน 1 คน

– สาขาเครื่องเคลือบดินเผา จำนวน 2 คน

– สาขาการออกแบบเครื่องประดับ จำนวน 2 คน

– สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. โควตานักเรียนส่วนภูมิภาค

– กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน/สถานศึกษา ที่ตั้งในเขตจังหวัดของภูมิภาคที่สมัครสอบ

2. โควตานักเรียนสายอาชีวศึกษา

– กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการสมัครสอบ

3. โควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

– กำลังอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.6 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

เกณฑ์การคัดเลือก

1. คะแนนการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน และเรียงความความสนใจเกี่ยวกบคณะมัณฑนศิลป์

2. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดเฉพาะสาขาวิชาและการสอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

ติดตามรายละเอียดการสมัครทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : โครงการรับตรงคณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2221-5874 โทรสาร 0-2225-4350

——————————————————————–

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

>> รับตรง 60 โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร มหาวิทยาลัยศิลปากร

>> รับตรง 60 โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ม.ศิลปากร

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com