นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง แพทยศาสตร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล (ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท)

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล (ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท)

ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD) และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ของศูนย์แพทย์ฯ 4 แห่ง ที่เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาผ่านระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

อยากเรียนแพทย์! ต้องลองมาสมัครสอบกันเลย

กำหนดการคัดเลือก

รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559 ทางเว็บไซต์ : https://www.mahidol.ac.th/directadmission/

– ชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 1 กันยายน 2559 – วันที่ 4 ตุลาคม 2559

– ประกาศสนามสอบและที่นั่งสอบ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 – วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

– สอบข้อเขียนวิชาสามัญของมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 ธันวาคม 2559

– ส่งแบบตอบรับเข้าสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 8 – 13 ธันวาคม 2559

– สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย ในวันที่ 14 – 28 ธันวาคม 2559

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 13 มกราคม 2560

วิชาที่ใช้สอบ กำหนดเวลาการสอบ มีรายละเอียดดังนี้

– 08.30-10.30 น. ฉบับที่ 1 เคมี และฟิสิกส์ (รวม 2 ช.ม.)

– 11.00-12.00 น. ฉบับที่ 2 คณิตศาสตร์ (1 ช.ม.)

– 13.00-15.00 น. ฉบับที่ 3 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษากับความรู้ทั่วไป (รวม 2 ช.ม.)

– 15.30-16.30 น. ฉบับที่ 4 ชีววิทยา (1 ช.ม.)

สนามสอบออกเป็น 4 สนามด้วยกัน สามารถเลือกได้ตามที่น้องๆ สะดวกเลย

1. มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

2. โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

3. วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดนครสวรรค์

4. ศูนย์แพทยศาสตร์ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดนครศรีธรรมราช

หลักสูตรที่เปิดรับ

1. มหาวิทยาลัยมหิดล

1.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับจำนวน 11 คน

กลุ่มกาญจนบุรี : กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และนครปฐม ยกเว้น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

กลุ่มนครสวรรค์ : นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์

กลุ่มอำนาจเจริญ : อำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร และร้อยเอ็ด

โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น : ด้านกีฬา และด้านดนตรีแสดงเดี่ยว

โครงการรับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ : จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

โครงการรับนักศึกษาชาวไทย จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ไม่จำกัดศาสนา) : จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

1.2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับจำนวน 12 คน

กลุ่มกาญจนบุรี : กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม ยกเว้น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

กลุ่มนครสวรรค์ : นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์

กลุ่มอำนาจเจริญ : อำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร และร้อยเอ็ด

โครงการพื้นที่ : โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ

โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น : ด้านกีฬา และด้านตนตรีแสดงเดี่ยว

โครงการรับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ : จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

1.3 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ รับจำนวน 8 คน

กลุ่มกาญจนบุรี : กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม ยกเว้น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

กลุ่มนครสวรรค์ : นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์

กลุ่มอำนาจเจริญ : อำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร และร้อยเอ็ด

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม

โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น : ด้านวิชาการ ด้านกีฬาและดนตรีแสดงเดี่ยว

2. สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลกับกระทรวงสาธารณสุขในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD) และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ของศูนย์แพทย์ฯ 4 แห่ง ที่เป็นสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่

2.1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รับจำนวน 48 คน

จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ

2.2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ รับจำนวน 32 คน

จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และกำแพงเพชร

2.3 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ราชบุรี จังหวัดราชบุรี รับจำนวน 32 คน

จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์และนครปฐม

2.4 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รับจำนวน 32 คน

จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ตรัง และภูเก็ต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2559

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับการสมัครใช้ 4 ภาคการศึกษา และใช้ 6 ภาคการศึกษา สำหรับได้สิทธิ์เข้าศึกษา

3. เฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ต้องมีคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา (GPA) วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และสังคมฯ แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับการสมัครใช้ 4 ภาคการศึกษา และใช้ 6 ภาคการศึกษา สำหรับได้สิทธิ์เข้าศึกษา

—————————————————————-

ดูขั้นตอนการสมัคร และติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : https://www.mahidol.ac.th/directadmission/

ภาพจาก : https://www.facebook.com/freshymahidol/home