นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง

รับสมัครนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา วิธีพิเศษ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / รับสมัครนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา วิธีพิเศษ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้พิการเข้าศึกต่อในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกระจายโอกาสทางการศึกษาและสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษา สำหรับผู้พิการให้เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีระเบียบการรับสมัครดังนี้

รับตรง 60 วิธีพิเศษ (สำหรับผู้พิการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สาขาวิชาที่เปิดรับ (เลือกสมัครได้ 2 กลุ่มสาขาวิชา)

1.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา รับ 3 คน

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับ 5 คน

3. สาาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ รับ 1 คน

4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

– วิศกรรมเกษตรและอาหาร รับ 5 คน
– วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ รับ 5 คน
– วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับ 10 คน
– วิศวกรรมโทรคมนาคม รับ 5 คน
– วิศวกรรมไฟฟ้า รับ 10 คน
– วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รับ 5 คน
– วิศกรรมการผลิต รับ 5 คน
– วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ รับ 5 คน

** รวมทั้งหมด 59 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2559

– นักเรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สามารถสมัครในกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการ
– นักเรียนในแผนการเรียนศิลป์ สามารถสมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยรสสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

2. มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.50

– แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประกอบก้วย 3 กลุ่มการเรียนรู้ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
– แผนการเรียนศิลป์ ประกอบด้วย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ

3. จะต้องเป็นบุคคลผู้มีประเภทความพิการตามที่สาขาวิชากำหนด ในรายละเอียดตามเอกสารที่มหาวิทยาลัยประกาศเท่านั้น

กำหนดการคัดเลือก

เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 15 กันยายน 2559 ที่เว็บไซต์ : http://web.sut.ac.th/ces/

– ชำระเงินค่าสมัคร 400 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 16 กันยายน 2559

– ประกาศราชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559

– สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 ตุลาคม 2559

– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 27 ตุลาคม 2559

– การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2559

– มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

1. เกณฑ์การคัดเลือกเป็นไปตามที่สำนักวิชา / สาขาวิชา กำหนด
2. สอบสัมภาษณ์
3. ผลการตรวจร่างกาย ผลการประเมินศักยภาพ และความพร้อมในการเรียน ตามที่สำนักวิชา / สาขาวิชา กำหนด

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและระเบียบการสมัครได้ที่ : http://web.sut.ac.th/ces/การรับสมัครเพื่อคัดเลื-2/

ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร : ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6 โทรสาร 044-223-010

มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้ : ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223-020

—————————————————

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com