นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง แพทยศาสตร์

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รับตรง 4 โครงการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 2560

โครงการที่เปิดรับ/จำนวนที่รับ 

1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จำนวนรับ 60 คน

2. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จำนวนรับ 20 คน

3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา) จำนวนรับ 3 คน

4. โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ จำนวนรับ 30 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละโครงการ

1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

– เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

– เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

– ผู้สมัคร และบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย ต้องมีภูมิสำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน

– เคยศึกษาชั้นมัยธมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 อยู่ใน 9 จังหวัด โดยมีใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เป็นหลักฐาน

2. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

– เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และนครนายก

– ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครเท่านั้น

– กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

– ผู้สมัคร และบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย ต้องมีภูมิสำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน

– มีใบระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ทั้ง 4 ภาคเรียน โดยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.5

3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

– กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

– ผ่านการแข่งขันระดับชาติชีววิทยาของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ (สอวน.) ที่ส่งเข้าค่ายอบรมสสวท. ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ และได้รับเกียรติบัตรจากากรเข้ารับการแข่งขันดังกล่าว

4. โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

– กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

– ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ยกเว้นลาออกก่อนวันที่ 21 กันยายน 2559

กำหนดการคัดเลือก

– เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 – 23 กันยายน 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ : http://admission.md.chula.ac.th/

– ทำการชำระเงินค่าสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 26 กันยายน 2559

– ส่งหลักฐานการสมัครสอบ ภายในวันที 26 กันยายน 2559 ที่โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2560 ฝ่ายวิชาการ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 *** ยกเว้นโครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอกาศไม่ต้องส่งหลักฐาน

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ที่เว็บไซต์ : http://admission.md.chula.ac.th/

– ต้องสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน2559 (ติดตามประกาศจาก สทศ. อย่างเคร่งครัด)

– ทำการสอบวิชาเฉพาะ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 (จัดโดย กสพท)

– ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ในวันที่ 30 ธันวาคม 2559

– สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2560

– ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประมาณวันที่ 18 มกราคม 2560

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ใบสมัคร (หลักฐานการสมัครถูกต้องตามที่ได้กำหนดไว้)

2. คะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : http://www.chula.ac.th/

เว็บไซต์ งานวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : http://admission.md.chula.ac.th/

เว็บไซต์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : http://www.md.chula.ac.th/index.php

ภาพประกอบจาก http://www.chula.ac.th/th/archive/gallery/cu-student

———————————

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

>> รับตรง 60 (แบบปกติ) 9 โครงการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

>> รับตรง 60 จุฬาฯ มอบทุนเรียนฟรี โครงการจุฬาฯ-ชนบท (ปอเนาะ)

> รับตรง 60 (แบบพิเศษ) 20 โครงการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

>> รับตรง 60 (แบบพิเศษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการจุฬาฯ-ชนบท