นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง สอบรับตรง

รับตรง 60 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ผ่านระบบรับตรง ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รับตรง โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2559 – วันที่ 30 ธันวาคม 2559
ผ่านทางเว็บไซต์ : http://dbs.csc.ku.ac.th:8080/Admission-60/

โครงการที่เปิดรับสมัคร (เลือกสมัครได้ 1 หลักสูตร)

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ 1 (แผนการศึกษาสี่ปี) ภาคปกติ

1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) จำนวน 60 คน

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) จำนวน 60 คน

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ทรัพยากรเกษตร) จำนวน 60 คน

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหารปลอดภัยและโภชนาการ) จำนวน 60 คน

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต) จำนวน 60 คน

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) จำนวน 60 คน

2. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์) จำนวน 50 คน

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) จำนวน 80 คน

– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จำนวน 60 คน

– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) จำนวน 50 คน

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) จำนวน 40 คน

– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จำนวน 60 คน

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 80 คน

– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) จำนวน 100 คน

– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จำนวน 80 คน

3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) จำนวน 50 คน

– หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จำนวน 60 คน

– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 100 คน

– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) จำนวน 80 คน

– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) จำนวน 60 คน

– หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวน 120 คน

– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) จำนวน 80 คน

4. คณะสาธารณสุขศาสตร์

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) จำนวน 85 คน

– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จำนวน 155 คน

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ 1 (แผนการศึกษาสี่ปี) ภาคพิเศษ

1. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จำนวน 40 คน

– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จำนวน 60 คน

2. คณะสาธารณสุขศาสตร์

– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จำนวน 60 คน

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ 1 (แผนการศึกษาสามปีครึ่ง) ภาคปกติ

1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการ) จำนวน 5 คน

เกณฑ์การคัดเลือก

1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา

2. เฉพาะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่มีการจัดสอบข้อเขียน

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครได้ที่ >> http://dbs.csc.ku.ac.th:8080/Admission-60/openregister.jsp?p=2

*** การชำระเงินค่าสมัครภายใน 30 วัน นับจากวันที่สมัคร ภาคปกติ ค่าสมัคร 300 บาท และภาคพิเศษ ค่าสมัคร 500 บาท

——————————–

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com