นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง สอบรับตรง

เปิดรับเยอะมาก โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / เปิดรับเยอะมาก โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ผ่านโครงการสอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ในหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รับตรง มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2560

กำหนดการคัดเลือก

– รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 30 กันยายน 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ : http://admission.tsu.ac.th/applicant/project.jsp

– ชำระเงินค่าสมัครสอบ ระหว่าวันที่ 25 สิงหาคม – 30 กันยายน 2559

– สอบข้อเขียน ในวันที่ 12 พศฤจิกายน 2559

– ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา 28 พศฤจิกายน 2559

– ยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ 28 พศฤจิกายน – 9 ธันวาคม 2559

– ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house ระหว่างวันที่ 25 – 28 เมษายน 2560 ทางเว็บไซต์ : www.cuas.or.th

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายสามัญ

2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตทุกสาขา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ต้องเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต

3. หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรบัณชีบัณฑิต ต้องเรียนคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/สาขาที่เปิดรับ

เรียนที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (สอบที่วิทยาเขตพัทลุง)

1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

– คณิตศาสตร์ จำนวนรับ 9 ที่นั่ง

– เคมี จำนวนรับ 15 ที่นั่ง

– เคมีอุตสาหกรรม จำนวนรับ 9 ที่นั่ง

– จุลชีววิทยา จำนวนรับ 9 ที่นั่ง

– ชีววิทยา จำนวนรับ 15 ที่นั่ง

– เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนรับ 9 ที่นั่ง

– ฟิสิกส์ จำนวนรับ 9 ที่นั่ง

– วิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ 9 ที่นั่ง

– วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวนรับ 9 ที่นั่ง

– วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวนรับ 15 ที่นั่ง

– สถิติ จำนวนรับ 6 ที่นั่ง

2. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

– การแพทย์แผนไทย จำนวนรับ 5 ที่นั่ง

– วิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวนรับ 5 ทีนั่ง

– สาธารณสุขศาสตร์ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

– สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย จำนวนรับ 2 ที่นั่ง

3. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

– พืชศาสตร์ จำนวนรับ 5 ที่นั่ง

– สัตวศาสตร์ จำนวนรับ 5 ที่นั่ง

– วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร จำนวนรับ 5 ที่นั่ง

– เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน จำนวนรับ 5 ที่นั่ง

4. คณะนิติศาสตร์

– นิติศาสตร์ จำนวนรับ 35 ที่นั่ง

เรียนที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (สอบที่วิทยาเขตสงขลา)

5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

– ภูมิศาสตร์ จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

6. คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์

– คณิตศาสตร์ 5 ปี จำนวนรับ 25 ที่นั่ง

– เคมี 5 ปี จำนวนรับ 25 ที่นั่ง

– ชีววิทยา จำนวนรับ 25 ที่นั่ง

7. คณะศึกษาศาสตร์

– การศึกษาปฐมวัย 5 ปี จำนวนรับ 15 ที่นั่ง

– การวัดและประเมินทางการศึกษา 4 ปี จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

8. คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

– ภาษาไทย 5 ปี จำนวนรับ 5 ที่นั่ง

– ภาษาอังกฤษ 5 ปี จำนวนรับ 5 ที่นั่ง

– สังคมศึกษา 5 ปี จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

9. คณะนิติศาสตร์

– นิติศาสตร์ จำนวนรับ 55 ที่นั่ง

10. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

– นิเทศศาสตร์ จำนวนรับ 13 ที่นั่ง

– การปกครองท้องถิ่น จำนวนรับ 5 ที่นั่ง

– การจัดการทรัพยาการมนุษย์ จำนวนรับ 5 ที่นั่ง

– ภาษาจีน แผน 1 จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

– ภาษาจีน แผน 2 จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

– ภาษาญี่ปุ่น จำนวนรับ 25 ที่นั่ง

– ภาษามาลายู จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

– ภาษาอังกฤษ จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

– สารสนเทศศึกษา จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

11. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

– เศรษฐศาสตร์ จำนวนรับ 15 ที่นั่ง

– การบัญชี จำนวนรับ 50 ที่นั่ง

– การตลาด จำนวนรับ 15 ที่นั่ง

– การประกอบการและการจัดการ จำนวนรับ 15 ที่นั่ง

– การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

*** จำนวนรวมทั้งหมด 664 คน

ติดตามรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครทั้งหมดได้ที่ : http://admission.tsu.ac.th/applicant/project.jsp

ติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัยทักษิณได้ที่ : http://www.tsu.ac.th/

—————————

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com