นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

รับตรง 60 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบรับตรง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้

รับตรง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2560

จำนวนที่รับเข้าศึกษาต่อ

– ผู้สมัครจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 22 คน

– ผู้สมัครจากภาคอื่นๆ นอกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 8 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กรณีกำลังศึกษาอยู่ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า

– ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

– ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ (GPA) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 3.00

– ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ (GPA) สังคมศึกษา ภาษาไทย แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 2.75

2. กรณีสำเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

– ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดทั้งหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.00

– ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ (GPA) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 3.00

– ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ (GPA) สังคมศึกษา ภาษาไทย แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 2.75

3. เฉพาะผู้สมัครจากจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดนั้นๆ ตามทะเบียนบ้านต่อเนื่องนับถึงวันสมัคร ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือศึกษาระดับมัธยมศึกาษตอนปลายตลอดหลักสูตรในโรงเรียนเขตจังหวัดนั้นๆ

4. เฉพาะผู้สมัครจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทะเบียนบ้านต่อเนื่องนับถึงวันสมัคร ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือศึกษาระดับมัธยมศึกาษตอนปลายตลอดหลักสูตรในโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียง เหนือ

กำหนดการคัดเลือก

รับตรง 60 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

1. สอบข้อเขียน ประกอบด้วยวิชาดังต่อไปนี้

– วิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็นค่าน้ำหนัก 20%

– วิชาฟิสิกส์ คิดเป็นค่าน้ำหนัก 20%

– วิชาเคมี คิดเป็นค่าน้ำหนัก 20%

– วิชาชีววิทยา คิดเป็นค่าน้ำหนัก 20%

– วิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็นค่าน้ำหนัก 20%

2. การตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต

3. การสอบสัมภาษณ์

ดาวน์โหลดระเบียบการสมัคร และสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ : http://web.sut.ac.th/ces/

ติดตามข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ได้ที่ : http://web.sut.ac.th/ces/

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ โทร. 044-223581 โทรสาร 044-223580

เกี่ยวกับวิธีการสมัคร ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6 โทรสาร 044-223010

มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้ ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223-020

————————————–

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com

 

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

>> รับตรง 60 ประเภทโควตาวิชาเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี <<

>> รับตรง 60 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี <<

>> รับตรง 2 โครงการแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560 <<

>> รับสมัครนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา วิธีพิเศษ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560 <<