นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง แพทยศาสตร์

รับตรง 60 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบรับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับตรง ปีการศึกษา 2560

จํานวนที่รับ

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) รับจํานวน 32 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. รับผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาทั่วประเทศ

2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกําลังศึกษาอยู่และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

3. ไม่เป็นผู้ที่กําลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐที่เข้าร่วม ระบบการคัดเลือกนักศึกษารวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยกเว้นได้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันยื่นใบสมัคร (หากมีการลงทะเบียนในรายวิชาบังคับของชั้นปีที่สูงกว่าปีที่ 1 จะถือว่าศึกษาในชั้นปีที่เกินชั้นปีที่ 1)

4. ไม่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐในปีการศึกษา 2560 ตามโครงการพิเศษต่างๆ ที่ได้ยืนยันสิทธิ์กับสถาบันที่คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว

กำหนดการคัดเลือก

รับตรง 60 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา

รับตรง 60 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา

รับตรง 60 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา

องค์ประกอบในการพิจารณา

1. GPAX ร้อยละ 5

2. GPA กลุ่มสาระ ร้อยละ 5

– วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 1
– คณิตศาสตร์ ร้อยละ 1
– ภาษาไทย ร้อยละ 1
– สังคมฯ ร้อยละ 1
– ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 1

3. คะแนนสอบข้อเขียน ร้อยละ 90

– ฟิสิกส์ ร้อยละ 18
– เคมี ร้อยละ 18
– ชีววิทยา ร้อยละ 18
– คณิตศาสตร์ ร้อยละ 18
– ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 18

4. สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ผ่าน/ไม่ผ่าน

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : http://regservice.buu.ac.th/

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา : http://www.buu.ac.th/2016/

———————————–

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

>> รับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1 และ 2)

>> รับตรง 60 โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) ม.บูรพา