นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง แพทยศาสตร์

รับตรง 60 โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) ม.บูรพา

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) ม.บูรพา

อีกหนึ่งโครงการรับตรง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) ประจำปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รับตรง โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) 2560

จํานวนที่รับ

โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) รับจํานวน 16 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ผู้สมัคร หรือบิดาผู้ให้กำเนิด หรือมารดาผู้ให้กำเนิด ต้องมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านอยู่ใน 6 จังหวัดดังต่อไปนี้ คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อเนื่องกันจนถึงปัจจุบัน นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556)

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

3. ไม่เป็นผู้ที่กําลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐที่เข้าร่วม ระบบการคัดเลือกนักศึกษารวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยกเว้นได้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันยื่นใบสมัคร (หากมีการลงทะเบียนในรายวิชาบังคับของชั้นปีที่สูงกว่าปีที่ 1 จะถือว่าศึกษาในชั้นปีที่เกินชั้นปีที่ 1)

4. ไม่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐในปีการศึกษา 2560 ตามโครงการพิเศษต่างๆ ที่ได้ยืนยันสิทธิ์กับสถาบันที่คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว

กำหนดการคัดเลือก

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบูรพา

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบูรพา

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบูรพา

องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือก

1. GPAX ร้อยละ 5

2. GPA กลุ่มสาระ ร้อยละ 5

– วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 1
– คณิตศาสตร์ ร้อยละ 1
– ภาษาไทย ร้อยละ 1
– สังคมฯ ร้อยละ 1
– ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 1

3. คะแนนสอบข้อเขียน ร้อยละ 90

– ฟิสิกส์ ร้อยละ 18
– เคมี ร้อยละ 18
– ชีววิทยา ร้อยละ 18
– คณิตศาสตร์ ร้อยละ 18
– ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 18

4. สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ผ่าน/ไม่ผ่าน

สมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา : http://regservice.buu.ac.th/

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา : http://www.buu.ac.th/2016/

—————————————–

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

>> รับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1 และ 2)

>> รับตรง 60 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา