คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง

รับตรง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยจะแบ่งออกเป็นโครงการต่างๆ ซึ่งรายละเอียดดังต่อไปนี้

รับตรง 60 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการคัดเลือก

– รับสมัครทางไปรษณีย์ ส่งถึง “หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200” ภายใน 14 ตุลาคม 2559 หรือสมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 3- 14 ตุลาคม 2559 ณ หน่วยทะเบียนปริญญาตรี อาคาร 2 ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : www.edu.cmu.ac.th)

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

– สอบข้อเขียน ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

– สอบสัมภาษณ์พร้อมแสดงผลงาน/แฟ้มสะสมงาน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

– ประกาศผล ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2559

– ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 9 ธันวาคม 2559

โครงการ/จำนวนที่เปิดรับ

– โครงการสานฝันครูปฐมวัย (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ) จำนวน 18 คน

– โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่ (สาขาวิชาธุรกิจศึกษา) จำนวน 12 คน

– โครงการสืบสานครูภาษาไทย (สาขาวิชาภาษาไทย) จำนวน 17 คน

– โครงการสร้างเสริมศักยภาพครูสังคมศึกษา (สาขาวิชาสังคมศึกษา) จำนวน 16 คน

– โครงการขยายโอกาสครูศิลปะ (สาขาวิชาศิลปศึกษา) จำนวน 17 คน

– โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูพลศึกษา (สาขาวิชาพลศึกษา) จำนวน 18 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร (เลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น)

1. โครงการสานฝันครูปฐมวัย (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ)

– กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ย (ม.4– ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.75

– มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงถึงที่แสดงถึงความประพฤติดี ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา บริการชุมชนและแสดงถึงจิตสาธารณะ  ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (ให้นํามาในวันสอบสัมภาษณ์)

2. โครงการพัมนาครูธุรกิจรุ่นใหม่ (สาขาวิชาธุรกิจศึกษา)

– กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ย (ม.4– ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.75

– มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงถึงทักษะและความสามารถทางด้านบริหารธุรกิจ/พาณิชยกรรม ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (ให้นํามาในวันสอบสัมภาษณ์)

3. โครงการสืบสานครูภาษาไทย (สาขาวิชาภาษาไทย)

– กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ย (ม.4– ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.75

– มีผลการเรียนเฉลียวิชาสาระการเรียนรู้ภาษาไทยพื้นฐาน  (ม.4– ม.5) ไม่ต่ำกว่า 3.00

– มีความสามารถในการอ่านออกเสียงคําประพันธ์ไทย

4. โครงการสร้างเสริมศักยภาพของครูสังคมศึกษา (สาขาวิชาสังคมศึกษา)

– กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ย (ม.4– ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.75

– มีผลการเรียนเฉลียวิชาสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมพื้นฐาน  (ม.4– ม.5) ไม่ต่ำกว่า 3.00

– มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงความสามารถทางสังคมศึกษา ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (ให้นํามาในวันสอบสัมภาษณ์)

5. โครงการขยายโอกาสครูศิลปะ (สาขาวิชาศิลปศึกษา)

– กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ย (ม.4– ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.75

– มีแฟ้มสะสมงานและผลงานที่แสดงความสามารถทางศิลปะ ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (ให้นํามาในวันสอบสัมภาษณ์)

6. โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูพลศึกษา (สาขาวิชาพลศึกษา)

– กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ย (ม.4– ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.50

– มีผลการเรียนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ม.4- ม.5) ไม่ต่ำกว่า 3.50

– มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงถึงทักษะและความสามารถทางด้านกีฬา โดยเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขันรายการในระดับประเทศและได้รับรางวัลจากการแข่งขัน หรือเป็นตัวแทนระดับจังหวัดขึ้นไปในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (ให้นํามาในวันสอบสัมภาษณ์)

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

1. สอบข้อเขียน ความถนัดทางการเรียน ด้านภาษา ตัวเลข และเหตุผล และความถนัดทางวิชาชีพครู ค่าน้ำหนักร้อยละ 40

2. สอบข้อเขียนสอบปฏิบัติ ความรู้วิชาเอก ค่าน้ำหนักร้อยละ 40

3. สอบสัมภาษณ์ พร้อมแสดงผลงาน/แฟ้มสะสมงาน ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

ติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : http://www.edu.cmu.ac.th/news/?newsid=547

——————————————

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com