นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง โควตา

รับตรง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทั้งในระบบรับตรงแบบสอบคัดเลือกและรับตรงโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะ/หลักสูตรที่เปิดรับสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ประกาศ! รับตรง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2560

ประกาศ! รับตรง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2560

คณะที่เปิดรับ (รับตรงแบบสอบคัดเลือก)

1. คณะพยาบาลศาสตร์

2. คณะสาธารณสุขศาสตร์ (มี จป.วิชาชีพ)

3. คณะการบิน

4. คณะเภสัชศาสตร์

– สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (หลักสูตร 4 ปี)

คณะที่เปิดรับ (โควตารับตรง) ยกเว้นสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ จำนวนจำกัด รับคณะละ 20 คน

1. คณะศิลปศาสตร์

– สาขาวิชาจีนศึกษา (ศึกษาต่างประเทศ 1 ภาคการศึกษา)*ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในค่าเทอมแล้ว)
– สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (ศึกษาต่างประเทศ 1 ภาคการศึกษา)*ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในค่าเทอมแล้ว)
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศึกษาต่างประเทศ 1 ภาคการศึกษา)*ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในค่าเทอมแล้ว)
– สาขาวิชาการท่องเที่ยว

2. คณะวิทยาการจัดการ

– สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร (ภาคปกติ/ภาคพิเศษเรียนวันอาทิตย์วันเดียว)

3. คณะบริหารธุรกิจ

– หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่าประเทศ ภาคภาษาไทย
– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่าประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (ศึกษาต่างประเทศ 1 ภาคการศึกษา)*ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในค่าเทอมแล้ว)

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รับโน๊ตบุ๊คฟรี 1 เครื่อง)

– สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
– สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

5. คณะนิติศาสตร์

6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (รับโน๊ตบุ๊คฟรี 1 เครื่อง)

สามารถเข้าไปสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ : http://application.eastern-asia.net/

หรือสามารถเดินทางมาสมัครเองได้ที่ : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ณ ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา ชั้น 1 อาคารชวน ชวนิชย์

เอกสารประกอบการสมัคร ** อย่างละ 2 ฉบับ **

1.รูปถ่าย 1 นิ้ว

2.สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน

3.สำเนาทะเบียนบ้าน

4.สำเนาวุฒิการศึกษา

5.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

วิธีการส่งเอกสารการสมัคร

1. ส่งด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

2. ส่งทางไปรษณีย์ ถึง ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เลขที่ 200 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

สอมถามระเบียบการรับสมัคร

อาจารย์ธัญปวีณ์  ภัคสุวรรณวัฒน์  (อ.ดาว)
เบอร์โทร : 094-142-9794, 089-201-8979
ID Line : 0941429794

———————————————————-

ภาพประกอบจาก : http://www.panoramio.com/photo/52601208