คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

อีสเทิร์นเอเชีย รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / อีสเทิร์นเอเชีย รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560 คณะ/หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร มีดังต่อไปนี้

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะทั่วไปโควตารับตรง

(ยกเว้นสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์) จำนวนจำกัด รับคณะละ 20 คน

• คณะศิลปศาสตร์

o สาขาวิชาจีนศึกษา (ศึกษาต่างประเทศ 1 ภาคการศึกษา)*ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในค่าเทอมแล้ว)
o สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (ศึกษาต่างประเทศ 1 ภาคการศึกษา)*ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในค่าเทอมแล้ว)
o สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศึกษาต่างประเทศ 1 ภาคการศึกษา)*ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในค่าเทอมแล้ว)
o สาขาวิชาการท่องเที่ยว

• คณะวิทยาการจัดการ

o สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร(ภาคปกติ/ภาคพิเศษเรียนวันอาทิตย์วันเดียว เรียน 3 ปีจบ)

• คณะบริหารธุรกิจ

o หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
o สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่าประเทศภาคภาษาไทย
o สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่าประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ(ศึกษาต่างประเทศ 1 ภาคการศึกษา)*ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในค่าเทอมแล้ว)
• คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รับโน๊ตบุ๊คฟรี 1 เครื่อง)
o สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
o สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

• คณะนิติศาสตร์

• คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (รับโน๊ตบุ๊คฟรี 1 เครื่อง)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน
2.จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ทุกแผนการเรียน)
3.จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ทุกแผนการเรียน(สามารถเที่ยบโอนหน่วยกิจได้))

สนใจสอบถาม
อาจารย์ธัญปวีณ์ ภัคสุวรรณวัฒน์(อ.ดาว)
เบอร์โทร : 094-142-9794 , 089-201-8979
ID Line : 0941429794
Facebook : รับสมัคร มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย EAU