ข้อดีของการเรียนบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่

หลักสูตรบัญชีบูรณาการข้ามศาสตร์ IT – Data Science สร้าง “นักบัญชีสายพันธุ์ใหม่”

Home / ข่าวการศึกษา / หลักสูตรบัญชีบูรณาการข้ามศาสตร์ IT – Data Science สร้าง “นักบัญชีสายพันธุ์ใหม่”

ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันก้าวหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง และเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกภาคอุตสาหกรรม โดยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนมหาศาล (Big Data) และวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำกว่ามนุษย์หลายเท่า การมีข้อมูลสำคัญที่มากเพียงพอและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานของธุรกิจประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้น จึงเป็นเรื่องท้าทายสำหรับนักบัญชีรุ่นใหม่ หากไม่ปรับตัวและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ก็จะถูกลดบทบาทและความสำคัญลง หรืออาจถูกแทนที่ด้วยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในอนาคต

หลักสูตรบัญชีบูรณาการข้ามศาสตร์ IT – Data Science

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คณะบริหารธุรกิจ ปรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิตให้ก้าวทันโลก เปลี่ยนโฉมนักบัญชียุคเดิมสู่ “นักบัญชีสายพันธุ์ใหม่” แห่งยุคดิจิทัล ขยายความร่วมมือกับ 2 คณะ บูรณาการศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ – วิทยาการข้อมูล ต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจ

ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ให้มีความทันสมัย สามารถผลิตบัณฑิตที่ก้าวทันโลกแห่งข้อมูลและเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยบูรณาการหลักสูตรข้ามศาสตร์ ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาสาขาเอก (Major) การบัญชี ต้องเรียนวิชาโท (Minor) ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือสาขาวิทยาการข้อมูล (Data Science) ภายใต้กระบวนวิชาจำนวน 5 กระบวนวิชา สอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความรู้ทางด้านข้อมูล (Data Literacy)

โดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้าง “นักบัญชีสายพันธุ์ใหม่” ที่ไม่เพียงแต่มีองค์ความรู้ เฉพาะศาสตร์ด้านบัญชีอย่างเดียว แต่ยังมีความฉลาดรู้ทางด้านข้อมูล (Data Literacy) เกิดการพัฒนาทักษะและก้าวข้ามการเป็นนักบัญชีที่ทำได้เพียง งานบัญชีพื้นฐาน กลายเป็นนักบัญชีที่รู้จักใช้คลังข้อมูลมหาศาลในการรวบรวม สกัดและประมวลผลจนได้ข้อมูล ที่สำคัญและจำเป็นออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

บัณฑิตชุดแรก ของหลักสูตรปรับปรุงใหม่นี้จะสำเร็จการศึกษาในปี 2566 และพร้อมสำหรับการเป็นนักบัญชีสายพันธุ์ใหม่ ที่จะสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความสำคัญ ต่อการพัฒนาหลักสูตรให้เฉพาะทางมากขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะตรงกับความต้องการ และการเปลี่ยนแปลงของประเทศ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไป

บทความแนะนำ