นักเรียนนายร้อยตำรวจ รับตรง

รับตรง 60 นักเรียนนายร้อยตำรวจ (หญิง) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 นักเรียนนายร้อยตำรวจ (หญิง) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประกาศ! จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่องการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) และโครงการสิทธิพิเศษแก่นักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อจตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับตรง นักเรียนนายร้อยตำรวจ (หญิง) 2560

จำนวนที่เปิดรับจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. ประเภทบุคคลภายนอก (หญิง) รับจำนวน 57 คน

2. ประเภทบุคคลภายนอก (หญิง) เฉพาะโครงการสิทธิพิเศษแก่นักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นักเรียนจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ จำนวน 3 คน (ชาวไทยมุสลิม 2 คน ชาวไทยพุทธ 1 คน)

กำหนดการคัดเลือก

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ประเภทบุคคลภายนอก (หญิง)

– ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2538 – วันที่ 7 ธันวาคม 2543)

– กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

– มีขนาดร่างกายสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตรขึ้นไป

– มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและบิดารมารดาผู้ให้กำเนิดสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรหรือชั้นประทวน หรือเป็นข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาผู้ให้กำเนิดจะมิใช่สัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

2. ประเภทบุคคลภายนอก (หญิง) โครงการสิทธิพิเศษแก่นักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

– เป็นชาวไทยมุสลิมหรือชาวไทยพุทธ

– ต้องมีภูิลำเนาอยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี

– ต้องได้รับการศึกษานะดับประถมศึกษา ป.1-ป.6 ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ

– มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ม.1-ม.3 ไม่ต่ำกว่า 2.50

– ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2538 – วันที่ 7 ธันวาคม 2543)

– กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

– มีขนาดร่างกายสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร

– มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและบิดารมารดาผู้ให้กำเนิดสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรหรือชั้นประทวน หรือเป็นข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาผู้ให้กำเนิดจะมิใช่สัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

1. สอบรอบแรก : สอบข้อเขียน จำนวน 4 วิชา ได้แก่

– ภาษาไทย คิดเป็น 200 คะแนน
– วิทยาศาสตร์ คิดเป็น 200 คะแนน
– คณิตศาสตร์ คิดเป็น 200 คะแนน
– ภาษาอังกฤษ คิดเป็น 200 คะแนน

2. สอบรอบสอง : การตรวจร่างกาย การทดสอบบุคคลิกภาพ การสอบพลศึกษา (วิ่ง 1,000 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 7 นาที และว่ายน้ำ 50 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที) การวัดขนาดร่างกาย

สามารถเข้าไปดูระเบียบการสมัครและสมัครออนไลน์ได้ที่ : http://www.admission.rpca.ac.th/v2016

ติดตามข่าวสารการรับสมัครของโรงเรียนนายร้อยตำรวจได้ที่ :

เว็บไซต์ : http://www.rpca.ac.th/

เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/RoyalPoliceCadetAcademy/