นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง สอบรับตรง

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รอบที่ 2 (MFU Admission)

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รอบที่ 2 (MFU Admission)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบรับตรง (MFU Admission) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รับตรง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กำหนดการคัดเลือก

 • รับสมัคร (ออนไลน์) วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น.
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2559
 • สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ในวันที่ 7 – 8 มกราคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 23 มกราคม 2560
 • ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2560 – วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
 • สละสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560

หลักสูตรที่เปิดรับและจำนวนที่รับ

หลักสูตรที่เปิดรับและจำนวนที่รับ

** หมายเหตุ

 • ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 2 อันดับเท่านั้น
 • เฉพาะผู้ที่จะสมัครใน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาจีนศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(การปฏิบัติการทางการบิน) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชากายภาพบำบัด สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ต้องเลือกไว้เป็นอันดับ 1 เท่านั้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จการศึกษาแล้วในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่าทั่วประเทศ
 2. กรณีกำลังศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.00
 3. กรณีกำลังศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.00
 4. กรณีกำลีงศึกษาจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์  5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 (ตามเกณฑ์ของสาขาวิชากำหนด) กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์  ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.00 (ตามเกณฑ์ของสาขาวิชากำหนด)

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

สาขาวิชาที่เลือกไว้อันดับที่ 1

 • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิชา คิดเป็นค่าน้ำหนัก 10%
 • การสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาเฉพาะ คิดเป็นค่าน้ำหนัก 70 %
 • การสอบสัมภาษณ์ คิดเป็นค่าน้ำหนัก 20%

สาขาวิชาที่เลือกไว้อันดับที่ 2 (กรณีไม่ผ่านการคัดเลือกในสาขาวิชาที่เลือกไว้อันดับที่ 1)

 • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิชา คิดเป็นค่าน้ำหนัก 10%
 • การสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็นค่าน้ำหนัก 45 %
 • การสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ คิดเป็นค่าน้ำหนัก 45 %

ระบบสมัครออนไลน์ : http://www.admission.mfu.ac.th/document/2017/direct2/direct2.html

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.admission.mfu.ac.th/