นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง โควตา

รับตรง 60 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ผ่านระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช 2560

กำหนดการคัดเลือก

รับตรง 60 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กำหนดการจ่ายเงินค่าสมัครและส่งหลักฐานการสมัคร

รับตรง 60 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประเภทการรับและจำนวนที่รับ

 • ประเภทโควตา จำนวน 27 คน
 • ประเภททั่วไป จำนวน 148 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ประเภทโควตา

– เป็นผู้ศึกษาในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในโรงเรียนดังต่อไปนี้

 • โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง
 • โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง
 • โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศน์
 • โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร
 • โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ
 • โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน
 • โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา
 • โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ
 • โรงเรียนแก่นทองอุปถัมป์ เขตประเวศน์

– นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

– เป็นบุตรของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่รับราชการต่อเนื่องกัน ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชต่อเนื่อง (รวมขณะเป็นราชการไม่น้อยกว่า 10 ปี) กรณีเป็นบุตรบุญธรรมต้องจดทะเบียนรับรองบุตรไม่น้อยกว่า 10 ปี

– เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพยาบาลเทคนิค หรือผู้ช่วยพยาบาล หรือนักวิชาการสาธารณสุข สังกัดสำนักอนามัย หรือสำนักการแพทย์ สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และได้รับอนุมัติจากต้นสังกัด

– เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตำแหน่งพยาบาลเทคนิค หรือผู้ช่วยพยาบาล สังกัดคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และได้รับอนุมัติจากต้นสังกัด

2. ประเภททั่วไป

– เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ จะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเดือน พฤษภาคม 2560 มีผลการเรียน GPAX 5 ภาคเรียน โดยไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ

– มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผลการสอบวัดความรู้ GAT , PAT2 ครั้งที่ 1/2560
 2. ผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ปีการศึกษา 2560 ใน 7 รายวิชา คือ ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่ : http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp

เว็บไซต์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช : http://www.kcn.ac.th/kcn/web/