นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง สอบรับตรง

16 โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / 16 โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยแบ่งออกเป็นโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560

โครงการที่เปิดรับสมัคร

1. โครงการที่เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 14 ธันวาคม 2559 (กลุ่มสอบข้อขียน/สัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัย)

 • โครงการผู้ที่มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม
 • โครงการผู้ที่มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 • โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย (เฉพาะคณะศิลปกรรมศาสตร์)”
 • โครงการ “โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา เขต 7” (เฉพาะคณะศิลปกรรมศาสตร์)
 • โครงการผู้พิการ
 • โครงการนักกีฬา
 • โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน (เฉพาะสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เปิดรับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 29 มกราคม 2560)

2. โครงการที่เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2559 – วันที่ 29 มกราคม 2560 (กลุ่มใช้คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 และ/หรือ วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2560)

 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน
 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
 • โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”
 • โครงการ “โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา เขต 7”
 • โครงการความร่วมมือ “องค์กรปกครงส่วนท้องถิ่น”
 • โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์
 • โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
 • โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จำนวนที่รับ ของแต่ละโครงการ

1. โครงการผู้ที่มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับผู้สมัครที่มีทกษะความสามารถพิเศษในด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ความโดดเด่นทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ ด้านนวัตกรรมสื่อสาร หรือด้านวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งกลุ่มการรับสมัคร ดังนี้

โครงการผู้ที่มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม

2. โครงการผู้ที่มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับผู้สมัครที่มีทกษะความสามารถพิเศษในด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ความโดดเด่นทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ ด้านนวัตกรรมสื่อสาร หรือด้านวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งกลุ่มการรับสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

โครงการผู้ที่มีทักษะพิเศษทางด้านวัตกรรมสื่อสารสังคม

3. โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย (เฉพาะคณะศิลปกรรมศาสตร์)”

เป็นโครงการที่รับผู้สมัครที่กำลังศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสารมิตร, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน, โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นหล้า, โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย, โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ, โรงเรียนสหกรณืประชานุกุล, โรงเรียนบ้านทับวัง และโรงเรียนชิตใจชื่น

โครงการความร่วมมือ

4. โครงการ “โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา เขต 7” (เฉพาะคณะศิลปกรรมศาสตร์)

เป็นโครงการที่รับผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนมัธยามศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยามศึกษา เขต 7 ได้แก่ จังหวัดปราณจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง โดยที่ต้องศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงปัจจุบัน ไม่จำเป็นต้องเป็นจังหวัดเดียวกัน โดยแบ่งกลุ่มการรับสมัครเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

โครงการ "โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา เขต 7"

5. โครงการผู้พิการ

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนพิการ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

โครงการผู้พิการ

6. โครงการนักกีฬา

เป็นโครงดารที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีทักษะความสามารถด้านกีฬาประเภทต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

โครงการนักกีฬา โครงการนักกีฬา

7. โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับผู้สมัครที่มีปณิธานที่จะกลับไปประกอบอาชีพยังภูมิลำเนาของตนเอง

โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย

8. โครงการเด็กดีมีที่เรียน (เฉพาะสาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีการอุทิศตนเพื่อส่วนรวม จนเป็นที่ประจักษ์ โดยแบ่งการรับสมัครออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ รับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 29 มกราคม 2560 (เฉพาะสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) และรับสมัครระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2559 – วันที่ 29 มกราคม 2560

โครงการเด็กดีมีที่เรียน

9. โครงการเด็กดีมีที่เรียน

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีการอุทิศตนเพื่อส่วนรวม จนเป็นที่ประจักษ์ ดังนี้

โครงการเด็กดีมีที่เรียน

โครงการเด็กดีมีที่เรียน

10. โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับผู้สมัครที่มีทักษะความสามารถพิเศษในด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งกลุ่มรับสมัคร ดังนี้

โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์

11. โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”

เป็นโครงการที่รับผู้สมัครที่กำลังศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสารมิตร, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน, โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นหล้า, โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย, โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ, โรงเรียนสหกรณืประชานุกุล, โรงเรียนบ้านทับวัง และโรงเรียนชิตใจชื่น

โครงการความร่วมมือ

โครงการความร่วมมือ

โครงการความร่วมมือ

12. โครงการ “โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา เขต 7”

เป็นโครงการที่รับผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนมัธยามศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยามศึกษา เขต 7 ได้แก่ จังหวัดปราณจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง โดยที่ต้องศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงปัจจุบัน ไม่จำเป็นต้องเป็นจังหวัดเดียวกัน

โครงการ "โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา เขต 7"

โครงการ "โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา เขต 7"

โครงการ "โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา เขต 7"

13. โครงการความร่วมมือ “องค์กรปกครงส่วนท้องถิ่น”

โครงการความร่วมมือ “องค์กรปกครงส่วนท้องถิ่น” ประกอบด้วย โครงการร่วมผลิตบัณฑิตพยาบาล เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (คณะพยาบาลศาสตร์)

โครงการความร่วมมือ "องค์กรปกครงส่วนท้องถิ่น"

14. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่เรียนอยู่โรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้ โรงเรียจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี, โรงเรียนมักกะสันพิทยา กรุงเทพฯ, โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพฯ, โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพฯ, โรงเรียนวัดปทุมวนาราม กรุงเพทฯ, โรงเรียนชลประทานวิทยา จังหวัดนนทบุรี, โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ จังหวัดนคานายก, โรงเรียนปิยชาติพัฒนา จังหวัดนครนายก, โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จังหวัดนครนายก และโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจะต้องผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์

 โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์

15. โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

เป็นโครงการเพื่อพัฒนาต่อยอดผู้สำเร็จการศึกษาด้านช่างอุตสาหกรรม ให้มีความรู้และคุณวุฒิที่สูงขึ้น โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ หรือกำลังศึกษาในชั้น ปวช.3 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ภายใต้โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (นำร่อง) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

16. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลัดสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลได้ต่อยอดความรู้ และมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น

โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

เว็บไซต์ ระบบรับสมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : http://admission.swu.ac.th/

สามารถเข้าไปติดตามข่าวสารรับสมัครนิสิตใหม่ได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ : พี่ มศว พาน้องสอบ

————————————————

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

>> รวมรับตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560

>> รับตรง 60 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ