KU นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง

รับตรง (KU Admission) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง (KU Admission) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านรับตรง (KU Admission) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยรับรวมทุกวิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกีนรติ จังหวดสกลนคร รวมทั้งสิ้น 4,491 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รับตรง (KU Admission) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขต คณะ/สาขา และจำนวนที่เปิดรับ

เปิดรับทั้ง 5 วิทยาเขต จำนวนรับรวม 4,491 คน

วิทยาเขต คณะ/สาขา และจำนวนที่เปิดรับ

กำหนดการคัดเลือก

กำหนดการคัดเลือก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือกำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือปวช. หรือเทียบเท่า
  • ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน (กรณีผู้สมัครที่กำลังศึกษา) หรือ 6 ภาคเรียน (กรณีผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา) และแผนการเรียนในคณะหรือสาขาวิชาที่กำหนด

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

  • ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านทางธนาคาร หรือทาง Counter Service โดยค่าธรรมเนียบสำหรับผู้สมัครที่เลือก 1 คณะ/สาขาวิชา คือ 300 บาท สำหรับการเลือกอันดับต่อไป อันดับละ 100 บาท

การเลือกอันดับ

การเลือกอันดับสาขานั้น ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 รูปแบบ จากทั้งหมด 2 รูปแบบ คือ

รูปแบบที่ 1 เลือกอันดับสาขาโดยเลือกไม่เกิน 4 อันดับการเลือก

  • ผู้สมัครเลือกอันดับสาขาโดยเลือกไม่เกิน 4 อันดับการเลือก จะได้รับการพิจารณาสาขาไล่ไปตามอันดับการเลือกจนครบทุกอันดับ โดยผู้สมัครมีโอกาสผ่านการคัดเลือกได้เพียง 1 สาขาเท่านั้น (ในกรณีนี้ถ้าผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกในทุกอันดับการเลือก จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเป็นอันดับสำรอง)

รูปแบบที่ 2 เลือกอันดับเพียงอันดับเดียว และขอรับการพิจารณาเป็นอันดับสำรอง

  • ผู้สมัครเลือกอันดับเพียงอันดับเดียว ในกรณีนี้ถ้าผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จะสามารถได้รับการพิจารณาเป็นอันดับสำรองเรียงตามลำดับคะแนนในสาขาที่สมัครได้ โดยการพิจารณาจำนวนในการเรียกตัวสำรองนั้น คณะและสาขาที่ประกาศรับจะพิจารณาตามความเหมาะสม

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

1. ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560 เป็นองค์ประกอบการคัดเลือก ในการประมวลผลการคัดเลือกเข้าศึกษา

2. ใช้คะแนน GAT/PAT เป็นเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ ในการพิจารณาของคณะ/สาขาวิชา

  • ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จะใช้ผลคะแนนทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560
  • ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แล้วหรือเทียบเท่า จะใช้ผลคะแนนทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559  หรือครั้งที่ 2/2559 หรือ ครั้งที่ 1/2560 โดยจะนำผลคะแนนทดสอบครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณา

3. มีการสอบวิชาความถนัดเฉพาะด้าน ในบางคณะคณะหรือสาขาวิชาที่กำหนดดังนี้

  • การสอบวิชาความถนัดทางวรรณคดี เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาวรรณคดี (กลุ่มวิชาวรรณคดีไทย) คณะมนุษยศาสตร์ (กำหนดทดสอบในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ อาคาร ศูนย์เรียนรวม 3)

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่

เว็บไซต์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน ม.เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 : http://www.admission.ku.ac.th/

Facebook รับตรง มก. KU Admission : https://www.facebook.com/kuadmission