kku คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย รับตรง

รับตรง 60 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านรับตรง โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รับตรง 60 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น

กำหนดการคัดเลือก

กำหนดการคัดเลือก

สาขาวิชาที่เปิดรับ

  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 60 คน
  • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 60 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • กำลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
  • ไม่กำหนดผลการเรียนขั้นต่ำในการสมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก

  • สำหรับผู้สมัครรอบที่ 1 : การสอบข้อเขียน

เกณฑ์การคัดเลือก

  • สำหรับผู้สมัครรอบที่ 2 : ผลคะแนน O-NET , GAT ,PAT1 และ PAT2

เกณฑ์การคัดเลือก

น้องๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : https://cs.kku.ac.th/