การจัดอันดับ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก

10 อันดับ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี 2017

Home / ข่าวการศึกษา / 10 อันดับ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี 2017

หลังจากที่เราได้ทราบถึงการจัดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยไทยที่ดีที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2017 กันไปแล้ว ครั้งนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็จะพาทุกคนมาดูการจัดอันมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กัน โดยเป็นการจัดอันดับจากเว็บไซต์ webometrics.info เว็บไซต์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยของไทยก็ไม่พลาดที่จะติดอันดับเข้าไปด้วยถึง 5 มหาวิทยาลัยด้วยกัน จะมีสถาบันไหนบ้าง? ตามมาดูกันได้เลย

5 มหา’ลัยไทย ติดอันดับสถาบันที่ดีที่สุด

10 อันดับ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี 2017

อันดับ 10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University) 

เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาล และเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น มีจุดประสงค์เพื่อให้การศึกษาชั้นสูงขยายออกไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2510 และสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2509 เปิดหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 330 หลักสูตร แบ่งได้เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก 72 หลักสูตร ปริญญาโท 129 หลักสูตร ปริญญาตรี 105 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 24 หลักสูตร

10 อันดับ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี 2017

อันดับ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University) 

เป็นมหาวิทยาลัยโดยอยู่ในกำกับของรัฐ และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค ตามโครงการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2501 พร้อมทั้งได้มีการเรียกร้องให้ขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาออกสู่ภูมิภาค โดยขอให้รัฐบาลจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 3 ในด้านการเรียนการสอนของประเทศไทย และเป็นอันดับ 5 ในด้านการวิจัยของประเทศไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยใน “โครงการฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย” เมื่อปี พ.ศ. 2549 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนใน 20 คณะ 2 วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และมีสถาบันวิจัย 4 สถาบัน โดยเปิดสอนในระดับปริญญาตรีมีหลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละคณะจำนวน 340 หลักสูตร

10 อันดับ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี 2017

อันดับ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University) 

เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรทางด้านการเกษตร ก่อตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มี 4 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทั้งยังมีโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีอีกหนึ่งแห่งด้วย เปิดการสอน 29 คณะ 1 วิทยาลัย และสถาบันสมทบอีก 2 แห่ง มีหลักสูตร 373 หลักสูตร เป็นหลักสูตรนานาชาติ 38 หลักสูตร นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งสถาบันวิจัยขึ้นตามจังหวัดต่างๆ หลายแห่งเพื่อดำเนินการวิจัยในศาสตร์ต่างๆ

10 อันดับ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี 2017

อันดับ 7 มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย (Universiti Teknologi malaysia) 

เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในหลักสูตรเกี่ยวกับ Engineering, Science Snd Technology ซึ่งมีนักศึกษาต่างชาติกว่า 5,000 คน ที่มาจาก 60 กว่าประเทศทั่วโลก

10 อันดับ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี 2017

อันดับ 6 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย (Universiti Sains Malaysia) 

Universiti Sains Malaysia หรือ University of Science, Malaysia เป็นมหาวิทยาลัยรัฐ ประเทศมาเลเซีย ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1969 มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีทั้งหมด 3 วิทยาเขต โดยวิทยาเขตหลักจะอยู่ที่ปีนัง ที่เคลันตัน (Kelantan) จะใช้สอนสาขาวิชาทางด้านสุขภาพ และวิทยาเขตนิบงเทไบของปีนัง (Nibong Tebal) จะสอนสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

10 อันดับ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี 2017

อันดับ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University) 

เป็นมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย จุฬาฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทยจากหลายหน่วยงานครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพของมหาวิทยาลัย คุณภาพบัณฑิต คุณภาพด้านการวิจัย ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย คุณภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยในเขตเมือง และคุณภาพแยกตามรายวิชาอีก 27 รายวิชา และยังเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับดีมากจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของสมาคมมหาวิทยาลัยภาคพื้นแปซิฟิก (APRU)

10 อันดับ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี 2017

อันดับ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University) 

เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย จากการจัดอันดับของสำนักจัดอันดับหลายสำนัก และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและเป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN)

10 อันดับ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี 2017

อันดับ 3 มหาวิทยาลัยมาลายา (University of Malaya) 

เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ และเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ในเมืองกัวลาลัมเปอร์ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 โดยปัจจุบันมีคณาจารย์จำนวน 2,613 คน และในปี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยได้แยกออกมาเป็นสถาบันอิสระจากกระทรวงอุดมศึกษาของมาเลเซีย และมีอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS World University Rankings ประจำปี ค.ศ. 2012-2013 อยู่ในอันดับที่ 156 ของโลก

10 อันดับ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี 2017

อันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง (Nanyang Technological University) 

เป็น 1 ใน 2 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐขนาดใหญ่ ประเทศสิงคโปร์ และเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านเทคนิคที่มีชื่อเสียงทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอีกแห่งหนึ่งของเอเชีย จากการศึกษาของ QS World University Rankings มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง อยู่ในอับดับที่ 13 ของโลก และอันดับที่ 2 ในทวีปเอเชีย

10 อันดับ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี 2017

อันดับ 1 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของสิงคโปร์ (National University of Singapore) 

เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของสิงคโปร์ และเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของสิงคโปร์ ถูกพัฒนามาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (King Edward VII College of Medicine) ในปี พ.ศ. 2448 และต่อมาก็พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ในปี 2523 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในเอเชีย จากการศึกษาของ QS World University Rankings อยู่ในอันดับที่ 12 ของโลก และอันดับที่ 1 ในทวีปเอเชีย

บทความที่เกี่ยวข้อง

———————————————

ข้อมูลและภาพประกอบ : webometrics.info, วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, kcl.ac.ukgreenroofs.comafterschool.mymahidol.ac.thgsp.uni-freiburg.deidmac2015.blogspot.comKhon Kaen University