tu คณะสหเวชศาสตร์ นักศึกษาใหม่ รับตรง

รับตรง 60 โครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชารังสีเทคนิค มธ.

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 โครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชารังสีเทคนิค มธ.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคภาษาไทย) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เปิดรับตรง!! ภาควิชารังสีเทคนิค 2560

จำนวนที่เปิดรับ

รับนักศึกษาเข้าเรียนต่อในคณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) ทั้งหมด 40 คน

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  2. มีผลการเรียนฌเฉลี่ยสะสม (6 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.75
  3. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

  1. คะแนนความถนัดทั่วไป GAT
  2. คะแนนความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT1
  3. คะแนนความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT2

สามารถทำการสมัครได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์

โดยทำการส่งมาที่ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น 9 เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

** หมายเหตุ วงเล็บมุมซอง สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

ดูรายละเอียดการสมัครพร้อมทั้งดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : http://allied.tu.ac.th/radiological-technology/

เว็บไซต์คณะสหเวชศาสตร์ : http://allied.tu.ac.th