KU o-net TCAS คะแนนเฉลี่ย มหาวิทยาลัย โอเน็ต

400 โรงเรียนที่มีคะแนน O-NET สูงสุด มีสิทธิ์สมัครโครงการช้างเผือก KU | TCAS รอบที่ 1

Home / ข่าวการศึกษา / 400 โรงเรียนที่มีคะแนน O-NET สูงสุด มีสิทธิ์สมัครโครงการช้างเผือก KU | TCAS รอบที่ 1

ประกาศออกมาแล้ว สำหรับระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะทำการเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-30 ตุลาคม 2560 จำนวนที่รับทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 271 คนจากทั้ง 9 คณะ/วิทยาเขต

ซึ่งในระเบียบการรับสมัครในปีการศึกษา 2561 นี้ ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็ได้เพิ่มคุณสมบัติของผู้สมัครลงไปอีกด้วยว่า ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่อยู่ในการจัดอันดับคะแนน O-NET สูงสุด 400 อันดับแรก (ค่าเฉลี่ยรวม 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ของกระทรวงศึกษาธิการในปีการศึกษา 2559 ที่ได้ทำการสอบไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งนี้ยังต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (รวม 4 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือตามที่คณะ / สาขาวิชากำหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โรงเรียนที่มี O-NET สูงสุด มีสิทธิ์สมัครโครงการช้างเผือก KU

กำหนดการ โครงการช้างเผือก ม.เกษตรศาสตร์ 2561

กำหนดการ โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

คณะและจำนวนที่รับเข้าศึกษา

คณะและจำนวนที่รับเข้าศึกษา 

** หมายเหตุ ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.admission.ku.ac.th

Facebook Fanpage : www.facebook.com/kuadmission

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : http://admission.ku.ac.th

———–

โรงเรียนมัธยมที่มีผลคะแนนสอบ O-NET (ม.6) สูงสุด 400 อันดับแรก มีดังต่อไปนี้

โรงเรียนที่ได้ O-Net สูงสุด

โรงเรียนที่ได้ O-Net สูงสุด

โรงเรียนที่ได้ O-Net สูงสุด

โรงเรียนที่ได้ O-Net สูงสุด

โรงเรียนที่ได้ O-Net สูงสุด

โรงเรียนที่ได้ O-Net สูงสุด

โรงเรียนที่ได้ O-Net สูงสุด

โรงเรียนที่ได้ O-Net สูงสุด

โรงเรียนที่ได้ O-Net สูงสุด

โรงเรียนที่ได้ O-Net สูงสุด

โรงเรียนที่ได้ O-Net สูงสุด

บทความที่เกี่ยวข้อง