นักศึกษาใหม่ รับตรง รับตรง 61 หลักสูตรวิชาภาคพื้น

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรวิชาภาคพื้น ปีการศึกษา 2561

Home / ข่าวการศึกษา / สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรวิชาภาคพื้น ปีการศึกษา 2561

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา โดยได้แบ่งการรับสมัครคัดเลือกออกเป็น 2 รอบด้วยกัน ในหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการรับตรง สถาบันการบินพลเรือน

รอบที่ 1

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 3 มกราคม 2561

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

กำหนดการสอบคัดเลือก หลักสูตรวิชาภาคพื้น (รอบที่ 1)

กำหนดการสอบคัดเลือก (รอบที่ 1)
กำหนดการสอบคัดเลือก (รอบที่ 1)

รอบที่ 2

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 มกราคม 2561 – 15 มีนาคม 2561

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่กำหนดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, ศิลป์คำนวณ และศิลป์ภาษา)
 2. ส่วนผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50

กำหนดการสอบคัดเลือก หลักสูตรวิชาภาคพื้น (รอบที่ 2)

 

กำหนดการสอบคัดเลือก (รอบที่ 2)
กำหนดการสอบคัดเลือก (รอบที่ 2)

วิธีการสมัครสอบคัดเลือก

 1. โดยทั้งสองรอบ จะทำการเปิดรับสมัครออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ : www.catc.or.th/
 2. มีค่าสมัครสอบ 500 บาท ชำระผ่านระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

หลักสูตรวิชาภาคพื้น ที่เปิดรับสมัคร

1. สาวิชาการจัดการการบิน รับจำนวน 150 คน GPAX : 3.00

 • วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ
 • วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน
 • วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

2. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน รับจำนวน 30 คน GPAX : 3.00

3. สาขาวิชานายช่างบำรุงอากาศยาน รับจำนวน 32 คน GPAX : 3.00

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (เครื่องวัดประกอบการบิน) รับจำนวน 20 คน GPAX : 3.00

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน) รับจำวน 20 คน GPAX : 3.00

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

 1. สอบวัดความรู้วิชาภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์
 2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 3. แฟ้มสะสมผลงาน

น้องๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ : www.catc.or.th/

Facebook : สถาบันการบินพลเรือน-Civil Aviation Training Center,Thailand

หรือจะโทรไปสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2272 5741-4 ต่อ 261, 230, 307 และ 0 2272 5827

ขอบคุณภาพจาก FB : สถาบันการบินพลเรือน-Civil Aviation Training Center,Thailand