คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับ 24 มหาวิทยาลัยที่น่าไปเรียน

Home / ข่าวการศึกษา / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับ 24 มหาวิทยาลัยที่น่าไปเรียน

อยากเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แล้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยไหนน่าเรียนมั่ง วันนี้ เราได้นำผลการจัดอันดับ (Humanity and Social Science Rangking) มาให้เพื่อนๆ ได้เป็นเกณฑ์ประกอบการตัดสินใจ ในการเลือกมหาวิทยาลัยที่เพื่อนๆ จะเข้าเรียนกันค่ะ

การจัดอันดับในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์เป็นผู้ที่จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย อันมีข้อมูลโดยใช้เกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานระดับสากลมีความเที่ยงและเป็นกลางสูง มีมหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์ 24 มหาวิทยาลัย มีคะแนนเรียงตามลำดับดังนี้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับ 24 มหาวิทยาลัยที่น่าไปเรียน

 

logo human2

 

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                           69.81
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                           69.78
3. มหาวิทยาลัยศิลปากร                                                67.59
4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                    66.83
5. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ                                              66.77
6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                               65.58
7. สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    64.42
8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                        62.39
9. มหาวิทยาลัยมหิดล                                                   61.88
10. มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                             61.11
11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                   60.20
12. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)                  60.16
13. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล                     59.05
14. มหาวิทยาลัยนเรศวร                                               59.82
15. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ                   57.62
16. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                                      57.00
17. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                        56.90
18. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                       56.39
19. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต                                  55.74
20. มหาวิทยาลัยบูรพา                                                 55.03
21. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ                                              54.51
22. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง                                         53.47
23. มหาวิทยาลัยทักษิณ                                               53.38
24. มหาวิทยาลัยรังสิต                                                 52.16

 

ขอบคุณที่มา : http://rsuartdesign.blogspot.com/2010/12/blog-post_3399.html

ขอบคุณภาพ : http://human.bsru.ac.th/about%20us.html