dek62 TCAS TCAS62 การสอบคัดเลือก มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมทีแคส

ทปอ. เผยรายชื่อสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม TCAS62 | จำนวนที่รับสมัครในรอบที่ 1 – 2

Home / ข่าวการศึกษา / ทปอ. เผยรายชื่อสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม TCAS62 | จำนวนที่รับสมัครในรอบที่ 1 – 2

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีจำนวนสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมในปีการศึกษานี้จำนวนทั้งสิ้น 92 แห่งด้วยกัน จะมีที่ไหนบ้าง ตามมาดูรายละเอียดกันได้เลยค่ะ

ทปอ. เผยรายชื่อสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม TCAS62

สำหรับ สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อผ่านระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562 จำนวน 92 แห่ง สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทสถาบันการศึกษา ดังนี้

1. สถาบัน/มหาวิทยาลัย ในสังกัด ทปอ. จำนวน 28 แห่ง ได้แก่

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 •  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยนครพนม
 • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (เพิ่มเข้ามาใหม่ในปี 2562)
 • มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (เพิ่มเข้ามาใหม่ในปี 2562)
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เพิ่มเข้ามาใหม่ในปี 2562)

ทปอ. เผยรายชื่อสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม TCAS62

2. สถาบัน/มหาวิทยาลัยราชมงคล จำนวน 9 แห่ง ได้แก่

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

3. สถาบัน/มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 29 แห่ง ได้แก่

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (เพิ่มเข้ามาใหม่ในปี 2562)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (เพิ่มเข้ามาใหม่ในปี 2562)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (เพิ่มเข้ามาใหม่ในปี 2562)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (เพิ่มเข้ามาใหม่ในปี 2562)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (เพิ่มเข้ามาใหม่ในปี 2562)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (เพิ่มเข้ามาใหม่ในปี 2562)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (เพิ่มเข้ามาใหม่ในปี 2562)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (เพิ่มเข้ามาใหม่ในปี 2562)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (เพิ่มเข้ามาใหม่ในปี 2562)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (เพิ่มเข้ามาใหม่ในปี 2562)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (เพิ่มเข้ามาใหม่ในปี 2562)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (เพิ่มเข้ามาใหม่ในปี 2562)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (เพิ่มเข้ามาใหม่ในปี 2562)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (เพิ่มเข้ามาใหม่ในปี 2562)

ทปอ. เผยรายชื่อสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม TCAS62

4. สถาบัน/มหาวิทยาลัยเอกชน จำนวน 20 แห่ง ได้แก่

 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเกริก
 • มหาวิทยาลัยชินวัตร
 • มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
 • มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
 • มหาวิทยาลัยเนชั่น
 • มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
 • วิทยาลัยดุสิตธานี
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
 • วิทยาลัยนครราชสีมา
 • วิทยาลัยสันตพล
 • สถาบันอาศรมศิลป์

5. สถาบัน / มหาวิทยาลัยนอกสังกัด จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

 • กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
 • สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
 • สถาบันการพลศึกษา
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการครูคืนถิ่น)

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม TCAS62 : คลิกที่นี่

TCAS62 รอบที่ 1-2

นอกจาก ทปอ. จะประกาศจำนวนสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมระบบ TCAS62 แล้วนั้น ยังได้ประกาศการรับสมัครคัดเลือกรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 มาด้วยว่าตอนนี้ทาง ทปอ. ดำเนินการไปแล้วกว่า 90% โดยที่ผู้สมัครสามารถเข้ามาอัปเดตและแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ : Mytcas.com

รอบที่ 1 Portfolio เปิดรับ 68 แห่ง 733 คณะ 7,651 สาขาวิชา รวม 122,883 ที่นั่ง

รอบที่ 2 รับตรงโควตา เปิดรับ 66 แห่ง คณะ 706 สาขาวิชา 6,497 รวม 94,054 ที่นั่ง

** อัปเดต เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 61 

บทความที่น่าสนใจ