ภาษาจีน สอบวัดระดับภาษา

5 มหาวิทยาลัยไทย ร่วมมือกับสถาบันขงจื่อ หวังยกระดับศักภาพภาษาจีน

Home / ข่าวการศึกษา / 5 มหาวิทยาลัยไทย ร่วมมือกับสถาบันขงจื่อ หวังยกระดับศักภาพภาษาจีน

โครงการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยของไทย กับศูนย์ศึกษาทางไกลสถาบันขงจื่อ ของประเทศจีน เป็นโครงการยกระดับนักศึกษา บุคลากรทางด้านการศึกษา และกำลังแรงงานในพื้นที่ ให้เป็นเลิศด้านภาษาจีน

5 มหาวิทยาลัยไทย ร่วมมือกับสถาบันขงจื่อ

โครงการยกระดับความเป็นเลิศด้านภาษาจีนในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของ ศูนย์ศึกษาทางไกลสถาบันขงจื่อของประเทศจีน ศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีนในอาเซียน และมหาวิทยาลัยอีก 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ราชนครินทร์, มรภ. เชียงราย, มรภ. ลำปาง, มรภ. สงขลา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากภาษาที่สำคัญ และจำเป็นไม่ได้มีแค่ภาษาอังกฤษ ภาษาเดียวอีกต่อไป ภาษาจีนก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะปัจจุบันจีนก็เป็นประเทศที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจในระดับโลก ดังนั้นเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสามารถติดต่อสื่อสารกับประเทศต่างๆ ที่สำคัญในโลกนี้ได้ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา

โครงการยกระดับความเป็นเลิศด้านภาษาจีน

โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการยกระดับความเป็นเลิศด้านภาษาจีน ก็เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัย, เทคนิคในการสอนภาษาจีน และการทดสอบภาษาจีน เพื่อที่จะได้นำผลทดสอบนีั มาใช้รองรับ ความสามารถวิชาชีพครูภาษาจีนระดับสากล ( CTCSOL )

และเป้าหมายของโครงการนี้คือ การจัดตั้งศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนทางอินเทอร์เน็ต ใน 5 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม และนอกจากนี้ทั้ง 5 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการก็จะนำเอา หลักสูตรทางไกล และหลักสูตรฝึกอบรมของประเทศจีนมาใช้กับเยาวชน นักศึกษา ครูผู้สอนภาษาจีน และบุคคลทั่วไป

ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่แผนการในอนาคต ที่จะทำหลักสูตรสองปริญญา และยังเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่จะกำหนดให้กับผู้ที่จะมาเป็นครูสอนภาษาจีนในอนาคตอีกด้วย เพื่อที่จะผลิตครูสอนภาษาจีนที่มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ

ใบรับรองความสามารถวิชาชีพครูภาษาจีน

ความสามารถวิชาชีพครูภาษาจีนระดับสากล ( CTCSOL ) นั้นก็มีการสอบอยู่แล้ว ซึ่งจัดสอบโดยยสำนักงานใหญ่ประจำประเทศจีนสถาบันขงจื๊อ (Confucius Institute Headquarters) คาดการณ์ว่าโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนทางอินเทอร์เน็ต เป็นโครงการที่เข้ามาช่วยเสริม อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการสอบมากขึ้น

ซึ่งรูปแบบการสอบ ใบรับรองความสามารถวิชาชีพครูภาษาจีนระดับสากล นั้นจะแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันคือ สอบข้อเขียน และสองคือ สอบสัมภาษณ์

สอบข้อเขียน

จะเป็นคำถามเชิงคิดวิเคราะห์ โดยแบ่งได้เป็น 3 ส่วน โดยแต่ละส่วนจะมีคะแนนเต็ม 50 คะแนน รวมกันแล้วเป็นทั้งหมด 150 คะแนนเต็ม ใช้เวลาในการสอบทั้งหมด 155 นาที

  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาจีน
  • การนำภาษาจีนไปใช้
  • ความเข้าใจในการสื่อสารของวัฒนธรรมจีน

สอบสัมภาษณ์

ในการสอบสัมภาษณ์จะแบ่งผู้สอบออกเป็นกลุ่มย่อยๆ โดยในการทดสอบสัมภาษณ์จะวัดความสามารถในการออกแบบแผนการสอน กระบวนการสอน การบรรลุวัตถุประสงค์และการใช้ภาษาต่างประเทศในการสนับสนุนการเรียนการสอน ในขณะเดียวกันยังวัดคุณสมบัติพื้นฐานในสายอาชีพ มนุษย์สัมพันธ์ การสื่อสาร จิตวิทยาและทัศนคติของครูผู้สอนอีกด้วย

** ต้องสอบผ่านข้อเขียนก่อน จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

ซึ่งถ้าได้ใบรับรอง  CTCSOL จะมีโอกาสถูกเลือกเป็นครูอาสาสมัคร และครูสอนภาษาจีนที่รัฐบาลส่งไปยังต่างประเทศ และยังใช้ใบนี้ไปอ้างอิงสมัครเข้าทำงานเป็นคุณครูสอนภาษาจีนตามโรงเรียน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้อีกด้วย

ที่มา : matichon , chinesetest-support

บทความแนะนำ