ทุนการศึกษา ทุนรัฐบาล ทุนรัฐบาลประจำปี 2562 ทุนเรียนต่อ

ทุนรัฐบาล ที่จัดสรรให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนรัฐบาล ที่จัดสรรให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562

ทุนรัฐบาลฯ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ในหมวด ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐประจำปี 2562

ทุนรัฐบาล ที่จัดสรรให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทุนนี้เป็นทุนที่ให้โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลกรที่จะเข้ามาทำงานในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยทุนที่ให้มีทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งสาขาที่ให้ทุนเรียนต่อขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ให้ทุน ว่าจะเป็นสถาบันวิจัยใด อย่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ก็ประกาศให้ทุนกับผู้ที่สนใจเรียนต่อในระดับปริญญาโท – เอก สาขาฟิสิกส์ ดาราศาสตร์

ทุนรัฐบาล ที่จัดสรรให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายระเอียดทุน

ปริญญาโท ผู้รับทุนจะต้องเรียนอยู่ชั้นปีสุดท้ายของการเรียนปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่ได้วุฒิปริญญาตรีแล้ว และมีอายุไม่เกิน 35 ปี และมีเกรดเฉลี่ยรวมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 แล้วแต่ว่าหน่วยงานไหนจะกำหนดไว้เท่าใด

ปริญญาเอก ผู้รับทุนจะต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า มีอายุไม่เกิน 40 ปี และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50

โดยทุนที่ให้อาจจะเป็นปริญญาโทอย่างเดียว หรือปริญญาเอกอย่างเดียว หรืออาจจะเป็นทั้งปริญญาโท และเอกเลยก็มี ซึ่งประเทศที่กำหนดในการเรียนต่อก็จะอยู่ในขอบเขตตามที่หน่วยงานต่างๆ กำหนด อาทิ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เปิดให้ทุนเรียนต่อ สาขา ฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค ให้ทุนเรียน โท- เอก หรือระดับปริญญาเอกอย่างเดียว สามารถเลือกไปเรียนได้ที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, สหราชอาณาจักร, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, จีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป

** ผู้ที่ได้ทุนจะต้องกลับมารับราชการในหน่วยงานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกำหนดเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 เท่าของทุนที่ได้รับ

ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนทุนที่ให้

ทุนจากหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 153 ทุน

วิธีการสมัครสอบ

สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ scholar.ocsc.go.th 

จากนั้นก็จะมีการสอบแข่งเพื่อชิงทุน ด้วยการสอบข้อเขียน (วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ) จากนั้นผู้ที่สอบผ่านก็จะต้องมาผ่านการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมของบุคคล โดยประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ทัศนคติ ฯลฯ ซึ่งอาจจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ หรือวิธีอื่นๆ ประกอบกัน

ระยะเวลาในการสมัครทุน

9 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2561

**อ่านรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารของสำนักงาน ก.พ.

บทความแนะนำ