ทุนรัฐบาล ทุนรัฐบาลประจำปี 2562 ทุนเรียนต่อ

ทุนรัฐบาล ตามความต้องการของกระทรวง กรม ประจำปี 2562

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนรัฐบาล ตามความต้องการของกระทรวง กรม ประจำปี 2562

ทุนรัฐบาลสำหรับบุคคลทั่วไป ในหมวดทุนตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562 แจก 66 ทุนสำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเอก

ทุนรัฐบาล ตามความต้องการของกระทรวง กรม ประจำปี 2562

ทุนนี้เป็นทุนรัฐบาลที่ให้โดยหน่วยงานราชการต่างๆ จำนวน 66 หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น กรมประชาสัมพันธ์, กรมธนารักษ์, กรมการข้าว, กรมท่าอากาศยาน, สำนักงานคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฯลฯ ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็จะกำหนดว่าจะให้ทุนเรียนต่อในระดับใด และเรียนต่อในสาขาอะไร ซึ่งโดยส่วนมากมักจะเป็นทุนเรียนต่อปริญญาโท

เรียนต่อ ปริญญาโท

รายระเอียดทุน

ปริญญาโท ผู้รับทุนจะต้องเรียนอยู่ชั้นปีสุดท้ายของการเรียนปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่ได้วุฒิปริญญาตรีแล้ว และมีอายุไม่เกิน 35 ปี และมีเกรดเฉลี่ยรวมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 แล้วแต่กรณีว่ากระทรวง กรม จะกำหนดไว้เท่าใด

ปริญญาเอก ผู้รับทุนจะต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า มีอายุไม่เกิน 40 ปี และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50

ซึ่งทุนทั้งสองระดับจะได้ไปเรียนต่อที่ประเทศใดก็ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของหน่วยงาน ก.พ. และหน่วยงานราชการว่า สถาบันใด ที่ประเทศไหนจะเหมาะสม และมีชื่อเสียงในด้านที่ต้องการ จากนั้นค่อยตัดสินใจกันว่าจะส่งผู้ที่ได้ทุนไปเรียนที่ใด

** ผู้ที่ได้ทุนจะต้องกลับมาทำงานในหน่วยงานราชการที่ กพ. กำหนดเป็นระยะเวลา 2 เท่าของทุนที่ได้รับ ถ้าไม่กลับมาทำงานในหน่วยงานรัฐที่กำหนดจะต้องชดใช้เงินทุนทั้งหมดเป็น 2 เท่า

คณะที่เปิดรับ

 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • วิทยาศาสตร์กายภาพ
 • คณิตศาสตร์และสถิติ
 • คอมพิวเตอร์
 • สารสนเทศศาสตร์
 • เกษตรศาสตร์
 • วิทยาการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
 • วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • กายภาพบำบัด
 • การแพทย์แผนไทย
 • ทันตแพทยศาสตร์
 • กายอุปกรณ์ศาสตร์
 • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • เทคโนโลยีการผลิตพืช
 • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • เทคโนโลยีการพิมพ์
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • เทคโนโลยีคมนาคม
 • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาใด วิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก

หรืออาจจะอยู่คณะอื่นที่ได้วุฒิการศึกษาตรงตามรายคณะที่กำหนดเอาไว้ก็ได้

เรียนต่อ ปริญญาโท

วิธีการสมัครทุน

สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://scholar.ocsc.go.th

จากนั้นก็จะมีการสอบแข่งเพื่อชิงทุน ด้วยการสอบข้อเขียน (วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ) จากนั้นผู้ที่สอบผ่านก็จะต้องมาผ่านการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมของบุคคล โดยประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ทัศนคติ ฯลฯ ซึ่งอาจจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ หรือวิธีอื่นๆ ประกอบกัน

ระยะเวลาในการสมัครทุน

9 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2561

**อ่านรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารของสำนักงาน ก.พ.

บทความที่เกี่ยวข้อง