swu TCAS คณะน่าเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีมมศว หลักสูตรใหม่

มศว เปิด 4 สาขาวิชาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ – รองรับเทรนด์อาชีพในอนาคต

Home / ข่าวการศึกษา / มศว เปิด 4 สาขาวิชาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ – รองรับเทรนด์อาชีพในอนาคต

เรียกได้ว่าในปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้มีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนขึ้นมาใหม่หลากหลายสาขาด้วยกัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงของการทำงานในโลกยุคดิจิทัล ที่มีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในกระบวนการทำงานมากขึ้น

มศว เปิด 4 สาขาวิชาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ที่ได้มีการเปิดคณะใหม่ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก็ได้มีการเปิดสาขาวิชาใหม่ คือ วิศวกรรมหุ่นยนต์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาโหราศาสตร์เป็นการศึกษาทั่วไปหรือวิชาเลือก ที่จะเน้นเรียนเรื่องดาราศาสตร์และการเก็บรวมรวบข้อมูลทางสถิติ เป็นต้น

มศว เปิด 4 สาขาวิชาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นอกจากนี้ยังรวมถึง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) อีกด้วย ที่ในปีที่ผ่านมา ก็ได้ประกาศเปิด คณะบริหารธรุกิจเพื่อสังคม, วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ 4 สาขาวิชาใหม่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

โดยแบ่งออกเป็น 2 สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัครตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย, สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ

และอีก 2 สาขาวิชาที่จะเริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน/นักบิน, สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และการพิสูจน์หลักฐาน ตามมาดูกันเลยว่ในแต่ละสาขาวิชาเรียนที่ไหนและมีค่าเทอมเท่าไหร่กันบ้าง?

มศว เปิด 4 สาขาวิชาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1. วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย

  • ปี 1-2 เรียนภาคทฤษฎีที่ มศว ประสานมิตร และเรียนภาคปฏิบัติที่ มศว องครักษ์
  • ปี 3-4 เรียนที่ มหาวิทยาลัยเดอมอนต์ฟอร์ต ประเทศอังกฤษ (DMU)

สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย จะมีค่าใช้จ่ายในหลักสูตรอยู่ที่ประมาณ 78,000 บาทต่อภาคเรียน (เฉพาะปี 1-2 เรียนที่เมืองไทย) ส่วนในปี 3-4 ที่จะต้องเดินทางไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเดอมอนต์ฟอร์ต ประเทศอังกฤษ จะมีค่าธรรมเนียมการศึกษาประมาณปีละ 500,000 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเงิน ณ ขณะนั้นด้วย) และมีค่าครองชีพอีกประมาณ 500,000 บาท

วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง? 

เนื่องจากในปัจจุบันตลาดแรงงานกำลังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดคอนเสิร์ต ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประสานงาน การควบคุมเวที มีความรู้ด้านโครงสร้าง และการอพยพคนในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมา โดยการเรียนรู้ในสาขาวิชานี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมเครื่องกล

แต่ทั้งนี้ก็ใช่ว่านิสิตจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดคอนเสิร์ตเพียงอย่างเดียว เพราะเหล่านิสิตที่เข้ามาเรียนในสาขาวิชานี้จะเรียนรู้การทำเครื่องดนตรี วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้นิสิตที่เรียนจบมากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้อย่างแท้จริง และในปี 3-4 นิสิตต้องเดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ พร้อมยังได้ฝึกปฏิบัติงานจริงที่บริษัทแพร่กระจายเสียงของอังกฤษ หรือ บีบีซี ประเทศอังกฤษ อีกด้วย

2. วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ

  • ปี 1-2 เรียนภาคทฤษฎีที่ มศว ประสานมิตร และเรียนภาคปฏิบัติที่ มศว องครักษ์
  • ปี 3-4 เรียนที่ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย (UNSW)

สำหรับ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ จะมีค่าใช้จ่ายในหลักสูตรอยู่ที่ประมาณ 120,000 บาทต่อภาคเรียน (เฉพาะปีที่ 1-2 เรียนที่เมืองไทย) นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษามอบให้อีกด้วย โดยจะมีการพิจารณาเป็นรายกรณีไป ซึ่งจะเหลือค่าเทอมอยู่ที่ประมาณ 80,000 บาทต่อภาคเรียน

ส่วนในปี 3-4 จะมีค่าธรรมเนียมการศึกษาในการเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย ประมาณปีละ 500,000 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเงิน ณ ขณะนั้นด้วย) และมีค่าครองชีพอีกประมาณ 500,000 บาท

ติวเตอร์พี่บูม รวีวัฒน์ วิชาคณิตศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์

Link seeme.me/ch/teen/kKRdgq

3. วิศวกรรมการบิน/นักบิน

  • เรียนที่ มศว องครักษ์ ตลอดหลักสูตร

สำหรับ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน/นักบิน จะมีค่าใช้จ่ายในหลักสูตรอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาทต่อภาคเรียน และมีค่าธรรมเนียมการเรียนด้านการบินอีกคนละประมาณ 200,000 บาท

4. วิศวกรรมความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และการพิสูจน์หลักฐาน

  • ปี 1-2 เรียนภาคทฤษฎีที่ มศว ประสานมิตร และเรียนภาคปฏิบัติที่ มศว องครักษ์
  • ปี 3-4 เรียนที่ มหาวิทยาลัยเดอมอนต์ฟอร์ต ประเทศอังกฤษ (DMU)

สำหรับ สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และการพิสูจน์หลักฐาน จะมีค่าใช้จ่ายในหลักสูตรอยู่ที่ประมาณ 80,000 บาทต่อภาคเรียน (เฉพาะปีที่ 1-2 เรียนที่เมืองไทย) ส่วนในปี 3-4 ที่ต้องเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษจะมีค่าธรรมเนียมการศึกษาอยู่ที่ประมาณปีละ 500,000 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเงิน ณ ขณะนั้นด้วย) และมีค่าครองชีพอยู่ที่ประมาณ 500,000 บาท

น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ที่ : http://inter.eng.swu.ac.th/

ข้อมูลจาก FB : PRswuพี่ มศว พาน้องสอบ

บทความที่น่าสนใจ