gat-pat PAT TCAS TCAS62 ข้อสอบ ข้อสอบพร้อมเฉลย ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ

รวมข้อสอบ PAT 1 + เฉลย ปี 2552-2560 | PAT คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไรกับ TCAS

Home / GAT/PAT / รวมข้อสอบ PAT 1 + เฉลย ปี 2552-2560 | PAT คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไรกับ TCAS

PAT หรือมีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า Professional Aptitude Test เป็นการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ซึ่ง PAT 1 เป็นการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ มีจำนวนข้อสอบทั้งหมด 45 ข้อ 300 คะแนนเต็ม เวลาที่ใช้สอบคือ 3 ชั่วโมง

รวมข้อสอบ PAT 1 + เฉลย ปี 2552-2560

โดยที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิชาที่มีความยากไม่แพ้วิชาอื่นๆ เลย เพราะนอกจากเราจะต้องเข้าโจทย์ต่างๆ แล้ว ยังจะต้องจำสูตรในการทำให้ได้อีกด้วย แถมเรื่องที่ออกสอบก็เยอะมากด้วย จะมีเรื่องอะไรบ้าง.. ตามมาดูกันเลย

เรื่องที่ออกสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

 1. ตรรกศาสตร์
 2. เซต
 3. ระบบจำนวนจริง
 4. ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
 5. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 6. เรขาคณิตวิเคราะห์
 7. ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม
 8. เมทริกซ์
 9. เวกเตอร์
 10. จำนวนเชิงซ้อน
 11. กำหนดการเชิงเส้น
 12. ลำดับและอนุกรม
 13. แคลคูลัสเบื้องต้น
 14. การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
 15. ความน่าจะเป็น
 16. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 17. การแจกแจงปกติ
 18. ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

** ทดสอบศักยภาพทางด้านการคิด และแก้ไขปัญหาเชิงคณิตศาสตร์

PAT 1 มีความสำคัญต่อระบบ TCAS อย่างไร?

PAT 1 ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ถูกนำมาใช้ในการคัดเลือกของหลายๆ คณะ/สาขาวิชาในระบบ TCAS ตั้งแต่รอบที่ 2 – รอบที่ 5 น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2562 : คลิกที่นี่

รวมข้อสอบ PAT 1

รวมข้อสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ปี 2552-2560

ข้อสอบ PAT 1 + เฉลย ปี 2552

ข้อสอบ PAT 1 + เฉลย  ปี 2553

ข้อสอบ PAT 1 + เฉลย ปี 2554

ข้อสอบ PAT 1 + เฉลย ปี 2555

ข้อสอบ PAT 1 + เฉลย  ปี 2556

ข้อสอบ PAT 1 + เฉลย ปี 2557

ข้อสอบ PAT 1 + เฉลย ปี 2558

ข้อสอบ PAT 1 + เฉลย ปี 2559

ข้อสอบ PAT 1 + เฉลย ปี 2560

บทความที่น่าสนใจ

ที่มาข้อสอบ : www.admissionpremium.com/content/3112