คำศัพท์ งานราชการ สอบ ก.พ.

4 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ออกบ่อย ในข้อสอบ ก.พ. – From Past, Into & To

Home / บทความการทำงาน / 4 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ออกบ่อย ในข้อสอบ ก.พ. – From Past, Into & To

รวบรวม 4 คำศัพท์ภาษาอังกฤษออกบ่อย ที่ใช้ใน ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. และการสอบอื่นๆ ของข้าราชการ คำศัพท์ที่ความหมายคล้ายกัน ใช้ต่างกันอย่างไร ในบทนี้นำเสนอ 4 คำ ได้แก่ From, Past, Into , To

4 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ออกบ่อย ในข้อสอบ ก.พ.

From , Past , Into & To

To หมายถึง ไปยัง
From หมายถึง จาก
Past หมายถึง ผ่าน
Into หมายถึง เข้าไปยัง

คำเหล่านี้ใช้ยังไง ฟังเทคนิคจากคลิปนี้

ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

ในการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. จะประกอบด้วยวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย ดังนี้

1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ ความสามารถทางด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ

2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ความเข้าใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วยการใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

สอบราชการต้องรู้

5 ข้อห้ามในการสอบสัมภาษณ์ สอบราชการ

ดูเพิ่มเติมได้ที่ :> พี่แมงป. @TutorMe

บทความแนะนำ