Onet TCAS โอเน็ต

O-NET คืออะไร ? ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง มีความสำคัญอย่างไรกับเข้าเรียนต่อ

Home / ONET / O-NET คืออะไร ? ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง มีความสำคัญอย่างไรกับเข้าเรียนต่อ

O-NET คืออะไร ? O-NET หรือมีชื่อเต็มๆ ว่า Ordinary National Education Test คือการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานที่ถูกจัดสอบขึ้นโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. ซึ่งเป็นการจัดสอบสำหรับนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เพื่อชี้วัดคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษานักเรียนและโรงเรียน

เรื่องน่ารู้ก่อนเข้าสอบ O-NET คืออะไร ?

ทั้งนี้คะแนนสอบ O-NET ยังสามารถนำไปใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อได้ด้วยนะ โดยเฉพาะน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 ต้องนำคะแนน O-NET มาใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยด้วย (นอกจากนี้ยังมีผลคะแนน GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ ที่นำมาใช้ประกอบกันอีกด้วย) สำหรับวิชาที่ใช้ในการสอบ O-NET ของนักเรียน ป.6 ม.3 และ ม.6 มีดังนี้

วิชาสอบของนักเรียน ป.6

 1. คณิตศาสตร์
 2. ภาษาไทย
 3. วิทยาศาสตร์
 4. ภาษาอังฤษ

** ข้อสอบภาษาไทย มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบปรนัย และรูปแบบอัตนัย (เขียนตอบ)

คำแนะนำในการเขียนตอบข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย : คลิกที่นี่

ภาษาไทย O-NET คืออะไร

วิชาสอบของนักเรียน ม.3

 1. คณิตศาสตร์
 2. ภาษาไทย
 3. วิทยาศาสตร์
 4. ภาษาอังกฤษ

วิชาสอบของนักเรียน ม.6

 1. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 2. คณิตศาสตร์
 3. ภาษาอังกฤษ
 4. ภาษาไทย
 5. วิทยาศาสตร์

นำอะไรเข้าห้องสอบโอเน็ตได้บ้าง ?

นำอะไรเข้าห้องสอบ O-NET ได้บ้าง? 

ดาวน์โหลดรายละเอียดการสอบ O-NET ปี 2560 : คลิกที่นี่

O-NET ม.6 นั้นมีสำคัญอย่างไร?

 1. คะแนน O-NET จะติดตัวเราไปตลอด
 2. การสอบ O-NET จัดสอบโดย สทศ. และสามารถสอบได้เพียงครั้งเดียว
 3. ถ้าขาดสอบ หรือไม่ได้เข้าสอบวิชาใดวิชาหนึ่ง ก็จะไม่มีสิทธิ์ในการสมัครแอดมิชชั่น
 4. บางคณะ/สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยจะใช้คะแนนสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ เป็นเกณฑ์ในการจัดห้องเรียนภาษาอังกฤษด้วย

O-NET เกี่ยวกับข้องกับสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างไร ?

คะแนนสอบ O-NET ถือว่าเป็นสิ่งที่สำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เพราะเป็นคะแนนที่บ่งบอกถึงความรู้ทางวิชาการขั้นพื้นฐาน ที่ทางมหาวิทยาลัยจะนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาเข้าเรียนต่อ ดังนั้นเราจึงต้องเข้าสอบ O-NET และนำหลักฐานผลคะแนนมายื่นในการสมัครเข้าเรียนต่อด้วย โดยคะแนน O-NET สามารถที่จะใช้ยื่นรับตรงและแอดมมิชชั่นได้ ดังนี้

1. รับตรง กสพท 

สำหรับการสมัครรับตรงในกลุ่ม กสพท จะไม่ได้นำคะแนนสอบ O-NET มารวมในน้ำหนักของคะแนน แต่มีเงื่อนไขว่านักเรียนที่สมัครสอบ กสพท จะต้องมีคะแนน O-NET รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (ใน 5 กลุ่มสาระวิชา)

2. รอบแอดมิชชั่น

ในรอบแอดมิชชั่น สำหรับนักเรียนทั่วไป (รอบที่ 4 ในระบบ TCAS) จะใช้คะแนน O-NET เป็นองค์ประกอบในการคัดเลือก โดยจะมีค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 30 และในบางคณะ/สาขาวิชาจะมีการกำหนดคะแนนขั้นต่ำของ O-NET เอาไว้ด้วย

3. รับตรงในบางโครงการ

สำหรับบางคณะ/สาขาวิชาในบางมหาวิทยาลัยจะมีการเปิดรับสมัครตรงเอง โดยจะมีการกำหนดเกณฑ์ต่างๆ เอง โดยนอกจากจะมีการสอบ เกรดเฉลี่ยสะสมแล้ว บางโครงการยังมีการกำหนดให้ต้องใช้คะแนนสอบ O-NET ด้วย

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการสอบ O-NET ได้ : คลิกที่นี่

เว็บไซต์ สทศ. : คลิกที่นี่

บทความที่น่าสนใจ