ข้อสอบ O-NET คำศัพท์ คำศัพท์ ม.6 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.6

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด R -ที่มักออกข้อสอบโอเน็ต ระดับชั้น ม.6

Home / ONET / คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด R -ที่มักออกข้อสอบโอเน็ต ระดับชั้น ม.6

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด R ระดับชั้น ม.6 ที่มักออกข้อสอบโอเน็ต

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด R

ลำดับที่ คำศัพท์ / ความหมาย

1 raccoon = ตัวแร็กคูน
2 race = เชื้อชาติ, เผ่าพันธุ์, เชื้อสาย
3 racial = เกี่ยวกับเชื้อชาติ, เผ่าพันธุ์, เชื้อสาย
4 racism = ลัทธิชนชาติ, ลัทธิเหยียดผิว
5 radar = เรดาร์

6 radical = คนหัวรุนแรง, ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนถึงรากเหง้า
7 radium = เรเดียม
8 rage = เดือดดาล, เดือด, ปั่นป่วน, ลุกลาม
9 rainfall = ปริมาณน้ำฝน
10 rainforest = ป่าทึบเขตร้อน

raccoon = ตัวแร็กคูน

11 raise = เปิด, เงย, ยกขึ้น, เลี้ยงเด็ก
12 rambunctious = ส่งเสียงอึกทึก, เอะอะโวยวาย
13 ranch = ฟาร์มปศุสัตว์, ทุ่งเลี้ยงสัตว์
14 range = ขอบเขต
15 rapidly = อย่างรวดเร็ว

16 raspberry = ผลไม้เล็กๆ รสเปรี้ยวจำพวก rubus
17 rate = อัตรา, ระดับ, ภาษี
18 rather = ค่อนข้าง, ค่อนข้างจะ, พอสมควร, มากกว่า
19 ration = การปันส่วน, ปริมาณปันส่วน
20 rational = มีเหตุผล, ตามเหตุผล

21 ravenous = หิวโซ
22 reach = เอื้อม, ยื่นถึง, มาถึง, ไปถึง
23 reaction = ปฏิกิริยา, การโต้ตอบ, การตอบสนอง
24 realistic = เป็นจริงเป็นจัง
25 reality = ความเป็นจริง, สภาพที่เป็นจริง, ของจริง

26 realize = เข้าใจ, ตระหนัก, รู้, สำนึก
27 reap = เก็บเกี่ยว, ได้รับผลตอบแทน
28 reappear = เกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากที่เคยเกิดขึ้นก่อน
29 rearrange = จัดใหม่, ปรับปรุง
30 reassure = ทำให้มั่นใจใหม่

river = แม่น้ำ, ลำธาร

river = แม่น้ำ, ลำธาร

31 rebellious = เป็นการกบฏ
32 receipt = ใบเสร็จรับเงิน
33 receive = รับ, ได้รับ, ได้มาซึ่ง, ต้อนรับ, ประสบ
34 recently = อย่างเร็วๆ นี้, เมื่อไม่นานมานี้
35 receptionist = พนักงานต้อนรับ

36 receptivity = การรับ, การรับรอง , การตอนรับ
37 recipe = ตำรากับข้าว, สูตร
38 recipient = ผู้รับ
39 recital = การเล่นดนตรีเดี่ยว, การท่อง, การท่องให้ครูฟัง, อาขยาน
40 recite = ท่อง, เล่า, สาธยาย, บรรยาย

41 reckless = สะเพร่า, ไม่ระวัง
42 reckon = คำนวณ, คิดว่า, คาดว่า
43 recognize = จำได้, จำแนกออก, รู้จัก, ยอมรับ, ทักทาย, แสดงว่ารู้จัก
44 recommend = ชี้แนะ, ฝากฝัง
45 recommendation = ข้อเสนอแนะ

46 record = บรรทุก, แสดง, บอก
47 recover = เอาหรือได้กลับคืน, ชดเชย
48 recovery = ชนะคดี, เอาหรือได้กลับคืน
49 recreation = ความบันเทิง
50 recycle = นำกลับมาใช้อีก

51 reduce = ลดลง, ลดราคา, รวบยอด
52 reek = ปล่อยควัน, ปล่อยไอ
53 refer = อ้างอิง
54 reference = การอ้างอิง, หนังสืออ้างอิง, เครื่องหมายอ้างอิง, ความสัมพันธ์
55 reflect = สะท้อนกลับ, แสดงให้เห็น, ไตร่ตรอง

56 reflection = การสะท้อน, แสงสะท้อน
57 refrigerator = ตู้เย็น
58 refuge = ที่หลบภัย, ที่กำบัง
59 refund = ใช้คืนให้, คืนเงินให้
60 refuse = ปฏิเสธ

61 regard = พิจารณา, ถือว่า, ให้เกียรติ
62 regarding prep. F.W. เกี่ยวกับ, ในเรื่อง
63 reggae = ดนตรีที่มีลีลาสนุกสนาน
64 region = พื้นที่, บริเวณ
65 register = ลงทะเบียน

66 registration = การจดทะเบียน, การลงทะเบียน
67 regret = เสียใจ, สลดใจ
68 regular = ตามปกติ, โดยปกติ
69 regularly = อย่างเป็นปกติ
70 regulate = ควบคุม, กำหนด, ปรับตัว

71 regulation = การออกกฎ, กฎหมาย
72 rehabilitate = บำบัด, ซ่อมแซม, คืนตำแหน่งให้
73 rehearsal = การฝึกซ้อม
74 reject = ปฏิเสธ,ไม่ยอมรับ
75 relate = บอก, เล่า, บรรยาย, เชื่อมโยง, สัมพันธ์

76 relationship = ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
77 release = ปล่อย, ปลด, ลง, ตีพิมพ์, ออก
78 relegate = จำแนก, เสนอ, ขับไล่, จำกัด
79 relentless = เข้มงวด
80 reliable = เชื่อถือได้, ไว้ใจได้

rainforest = ป่าทึบเขตร้อน

rainforest = ป่าทึบเขตร้อน

81 relief = การผ่อนคลาย
82 relieve = บรรเทา, ลด, ผ่อนคลาย, ปลดปล่อย, ช่วยเหลือ, สงเคราะห์
83 religious = เคร่งศาสนา
84 reluctant = ไม่เต็มใจ, ฝืนใจ
85 reluctantly = ไม่เต็มใจ

86 rely on = ไว้ในใจ, ขึ้นอยู่กับ
87 remain = เหลืออยู่, ยังคงเป็น
88 remember = จดจำไว้, จำได้
89 remind = เตือนความจำ, เตือน, ทำให้ระลึกถึง, ทำให้จำได้
90 reminder = สิ่งให้ช่วยจำได้

91 remit = ยกเลิก, ละเว้น
92 removal = การเอาออก, การย้าย, การฆ่า
93 renewal = การปรับปรุง, การทำให้กลับดีดังเดิม
94 renew = ซ่อมแซม, เติมให้เต็มอีกครั้ง
95 rent = ค่าเช่า, การเช่า

96 repair = ซ่อมแซม, แก้ไข, รักษา, เยียวยา, ชดเชย
97 repairer = ช่างซ่อม
98 repeat = กล่าวซ้ำ, พูดอีก
99 repeatedly = ทำซ้ำ, พูดซ้ำ
100 repercussion = ผลกระทบ, การสะท้อนกลับ

recycle = นำกลับมาใช้อีก

recycle = นำกลับมาใช้อีก

101 replace = แทนที่, ทำหน้าที่แทน, รับช่วง, ชดใช้คืน
102 replacement = การแทนที่, การสวมตำแหน่ง, การทำหน้าที่แทน
103 replenishment = การเติมให้เต็ม
104 report = รายงาน
105 reporter = ผู้สื่อข่าว

106 represent = เป็นตัวแทน, เล่นบทเป็น
107 representation = ผู้แทน, ตัวแทน
108 repression = การทารุณ
109 reptile = สัตว์เลื้อยคลาน
110 require = ต้องการ, เรียกร้อง, ขอ

111 rerun = เริ่มใหม่, ฉายใหม่
112 rescue = ช่วยเหลือ, ช่วยให้รอด
113 research = การค้นคว้า, การวิจัย
114 resemble = คล้ายคลึงกับ, เหมือนกับ
115 reservation = การสงวน, การรักษาไว้

116 resident = ผู้อยู่อาศัย
117 residential = เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
118 resist = ต่อต้าน, อดทน, ขัดขวาง
119 resolution = ความแน่วแน่, ความเด็ดเดี่ยว, การยืนหยัด, มติ, การลงมติ
120 resonance = เสียงก้อง, เสียงสะท้อน, เสียงกังวาน, เสียงรัว

121 resort = อาศัย, พึ่ง, ใช้
122 resourceful = อุดมสมบูรณ์, หัวดี
123 resource = แหล่งที่มา, ทรัพยากร
124 respectable = น่านับถือ, น่าเคารพ
125 respectively = ตามลำดับ, เป็นลำดับ

126 respiratory = สำหรับการหายใจ
127 respond = ตอบ, ตอบสนอง
128 response = คำตอบ, การตอบ, คำรับ, ผลตอบ
129 responsible = มีความรับผิดชอบ
130 restatement = การประกาศซ้ำ, การกล่าวซ้ำ

131 restructure = ปรับโครงสร้างใหม่
132 result = ผล, ผลลัพธ์, คำตอบ
133 resuscitation = การทำให้ฟื้นคืน, การทำให้คืนชีพ
134 retired = ถอนตัว, ปลดเกษียณ, อยู่อย่างสันโดษ
135 retirement = การปลดเกษียณ, การอยู่อย่างสันโดษ

136 retouch = ปรับปรุง, ตกแต่ง
137 retrain = เก็บ, เก็บไว้, จำ, จดจำ, ว่าจ้าง
138 reunion = การชุมนุมกัน, การกลับมารวมกันใหม่
139 reunite = รวมตัวกันใหม่, ร่วมกันใหม่, สามัคคีกันใหม่
140 reuse = นำมาใช้ซ้ำ

141 reveal = เปิดเผย, แสดงให้เห็น
142 revenge = แก้แค้น
143 revenue = ภาษีอากร
144 reverse = กลับกัน, ตรงกันข้าม, ถอยหลัง
145 reviewer = นักวิจารณ์

146 revive = ฟื้นฟูทำให้คืนชีพ, กระตุ้น, เร้าใจ
147 revolution = การปฏิวัติ, การเปลี่ยนแปลง
148 revolutionize = การปฏิวัติ, ทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
149 rhythm = จังหวะ, เสียงสัมผัส, จังหวะดนตรี
150 ridge = สัน, สันเขา, สันปันน้ำ, เทือกเขา, ทางแคบ

roam = ท่องเที่ยว, เดินเตร่

roam = ท่องเที่ยว, เดินเตร่

151 ridiculous = น่าขัน, น่าหัวเราะ
152 right away = ทันทีทันใด
153 right now = ทันที
154 rigid = แข็ง, ตายตัว, เข้มงวด, กวดขัน
155 rip = ตัด, ฉีก, ทิ้ง, เลาะ

156 risk = เสี่ยง, เสี่ยงภัย, เสี่ยงทำ, ลอง
157 risky = เสี่ยงภัย, มีอันตราย
158 rival = คู่แข่ง, คู่ต่อสู้, คู่ปรับ
159 river = แม่น้ำ, ลำธาร
160 roadrunner = นกจำพวก Geogoccyx Californianus

161 roam = ท่องเที่ยว, เดินเตร่
162 robe = ใส่เสื้อคลุม, สวมเสื้อ, แต่งตัว
163 rocky = เต็มไปด้วยหิน, มีหินมาก, ประกอบด้วยหิน, คล้ายหิน
164 role = บทบาทการแสดง, บทบาทในสังคม
165 romantic = เกี่ยวกับความรัก, เร่าร้อน

166 roughage = กากอาหาร, อาหารเนื้อหยาบซึ่งช่วยในการขับถ่าย
167 route = ทาง, เส้นทางเดิน
168 routine = งานประจำ, กิจวัตรประจำวัน
169 row = แถว, แนว, แถวกระดานหมากรุก
170 rubble = ยางลบ

171 rude = หยาบคาย, หยาบ
172 rugby = กีฬารักบี้
173 ruin = ความพินาศ, ซากปรักหักพัง
174 rumor = ข่าวลือ
175 run away with = พาหนี, เอาชนะ, ไปเร็วเกินกว่าจะควบคุมได้

176 run down = รีบวิ่งลง, ไหลลง, กระแทก, ด่าว่า, กวาดสายตา
177 run into = ไหลเข้ามา, วิ่งชน, วิ่งเข้ามาอย่างเร็ว
178 run out = หมด, ร่อยหรอ, ค่อยๆ หมดไป, ปล่อยออกไป
179 run over = ชนแล้วทับ, ทบทวน, ล้นออกมา
180 runner = นักวิ่ง

181 rural = ในชนบท, เกี่ยวกับเกษตร, เกี่ยวกับบ้านนอก
182 rush = กระทำอย่างรีบเร่ง, เร่งรีบ

ภาพจาก www.pexels.com

ไฟล์ PDF สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.6 หน้าที่ 1-71 , คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.3 หน้าที่ 72-175 , คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.6 หน้าที่ 176-281 

ดาวน์โหลดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Link 1 > คำศัพท์ภาษาอังกฤษ -vocabulary : หรือ Link 2 >สำรอง คลิกที่นี่ (Google drive)

บทความแนะนำ