o-net นักเรียน เด็กเก่ง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โอเน็ต

นร.ขอนแก่นวิทยายน สอบโอเน็ตเลขเต็ม 100 พร้อมได้ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

Home / ดาวเด่นมหาวิทยาลัย / นร.ขอนแก่นวิทยายน สอบโอเน็ตเลขเต็ม 100 พร้อมได้ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

เก่งยกโรงเรียนจริงๆ สำหรับ นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สอบโอเน็ตเลขเต็ม 100 คะแนน รวม 4 คน แถมยังสอบติดคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ อีก 38 คน และได้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อต่างประเทศอีกด้วย

เด็กขอนแก่นสุดเก่ง! สอบโอเน็ตเลขเต็ม 100

นร.ขอนแก่นวิทยายน

โดยนายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่า ปีนี้มีนักเรียนที่มีคะแนนสอบระดับชาติ หรือ O-NET ระดับชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน ได้แก่

  1. นายวรวัฒน์ ลอศิริกุล ชั้น ม.6/7
  2. นายอัชชานันท์ มานิตพรสุทธ์ ชั้น ม.6/7
  3. นายสุวิชา สุพัฒนะพงศ์ ชั้น ม.6/15
  4. นางสาวจิรัชยา ชนาเทพาพร ชั้น ม.6/6

ในขณะเดียวกัน ปีการศึกษา 2559 ยังมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ อีกจำนวน 38 คนด้วยกัน

นร.ขอนแก่นวิทยายน

นอกจากนี้ ยังมีผลสัมฤทธิ์จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนในช่วงของนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ ที่ได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อในต่างประเทศ (ทุนจำนวนเต็ม) และแบบร้อยละ 80 จำนวน 4 คน ได้แก่ นายคุณาชนม์ สมบูรณ์พร ชั้น ม.6 นักเรียนทุนเรียนฟรี EP, KKW ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และได้รับทุนเรียนฟรี คณะ College of International Management, Ritsumeikan University, APU, Japan และยังมีนักเรียนตัวแทนประเทศไทยเข้าศึกษาดูงานที่องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป ณ สถาบันวิจัยแสงซิโครตอน (องค์การมหาชน) โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกด้วยพระองค์เอง

นายยุทธศาสตร์ ผอ.รร.ขอนแก่นวิทยายน ยังกล่าวเสริมอีกว่า ในปีการศึกษา 2560 ได้มีการปรับแผนการเรียนการสอนที่เน้นตามความต้องการของผู้เรียน โดยเฉพาะกับการเปิดห้องเรียนพิเศษในกลุ่มสาระตามความถนัดด้านวิชาชีพ ซึ่งพบว่า แพทย์ วิศวกร นักบิน และครู ยังคงเป็นวิชาชีพที่นักเรียนให้ความสนใจ เข้ารับการศึกษามากที่สุด

——————————

ที่มา : news.mthai.com