TCAS64 ม.มหาสารคาม มมส

ภาพบรรยากาศ นักเรียนเกือบ 17,000 คน แห่สมัคร TCAS64 รอบที่ 2 มมส

Home / วาไรตี้ / ภาพบรรยากาศ นักเรียนเกือบ 17,000 คน แห่สมัคร TCAS64 รอบที่ 2 มมส

วันที่ 10 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า หลังจากที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 หรือTCAS รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 19 คณะ 87 สาขาวิชา และมีแผนการรับจำนวน 10,107คน ปรากฏว่ามีนักเรียนสนใจสมัครในสาขาต่างๆ เกือบ 17,000 คน โดยคณะที่นักเรียนสนใจสมัครมากที่สุด คือ คณะศึกษาศาสตร์ รองลงมาคือ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตามลำดับ

นักเรียนสมัคร TCAS64 รอบที่ 2 Quota มมส

รศ.ดร.ประยุกต์ กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2564 นี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีแผนการรับนิสิตใหม่ รวมทั้งสิ้น 10,107คน โดยรอบที่ 1 (Portfolio) มีจำนวนการยืนยันสิทธิ์เกือบ 5,000 คน และ TCAS64 รอบที่ 2 (การรับแบบโควตา) มีนักเรียนสมัครแล้วจำนวนเกือบ 17,000 คน

ทั้งนี้เป็นผลจากที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มุ่งมั่นที่จะเป็น”มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย” มีผลงานด้านการจัดอันดับ หรือติดอันดับโลก 3 ปีซ้อน จาก THE World University Rankings 2021, ติด TOP 10 ในไทย : ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก Round University Ranking (RUR) ปี 2020 ,ติดการจัดอันดับมหาวิทยาลัย The 2020 QS World University Ranking: ASIA

ประกอบกับมีการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณลักษณะพึงประสงค์และมีความเป็นผู้ประกอบการ มีการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ขยายเวลาในการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 Quota โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มีนาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ admission.msu.ac.th/msu64_level2

ภาพบรรยากาศ

สำหรับนักเรียนที่พลาดการสมัครในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 สามารถติดตามการรับสมัครในรอบที่ 3 (Admission) และรอบที่ 4 (Direct Admission) ได้ที่ admission.msu.ac.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยงานรับสมัคร กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 043-754377

facebook : เรียนต่อ มมส Mahasarakham university