การคิดหัวข้อโครงงาน หัวข้อโครงงาน เทคนิคการเรียน

9 เทคนิคการคิดหัวข้อโครงงาน ยังไงให้ประสบความสำเร็จ

Home / วาไรตี้ / 9 เทคนิคการคิดหัวข้อโครงงาน ยังไงให้ประสบความสำเร็จ

ก่อนที่เราจะทำโครงงานให้สำเร็จได้นั้น อย่างแรกเลยที่เราต้องจำไว้สำคัญมากก็คือ “หัวข้อของโครงงาน” เพราะถ้าเราคิดหัวข้อโครงงานได้ไม่ดี งานที่ออกมาก็จะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรหรืออาจจะไม่สำเร็จเลยก็ได้ ดังนั้นต้องลองนำ 8 เทคนิคการคิดหัวข้อโครงงาน ยังไงให้ถูกใจอาจารย์และประสบความสำเร็จมากที่สุด นำไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองและก็โครงงานกันได้เลย

รวมเทคนิคการคิดหัวข้อโครงงาน ให้ถูกใจอาจารย์มาก

8 เทคนิคการคิดหัวข้อโครงงาน ยังไงให้ประสบความสำเร็จที่สุด

1. ให้สังเกตสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวที่เป็นปัญหา

ในการสังเกตสิ่งแวดล้อมทั่วไปรอบๆ ตัวนักเรียนที่เป็นปัญหา เช่น สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน สิ่งแวดล้อมรอบ บ้านนักเรียนเอง สิ่งแวดล้อมทั่วไป เช่น ในโรงเรียนมีขยะ เยอะ มีเศษไม้ เศษหญ้า หรือวัสดุต่างๆ ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ให้ประโยชน์ได้แล้ว แล้วคิดหาวิธีให้สามารถนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง

2. ให้สำรวจปัญหาที่เกิดจากอาชีพในท้องถิ่น

ในการประกอบอาชีพในชุมชนหรือท้องถิ่นว่ามีปัญหาเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง เช่น ปัญหาจากแมลงศัตรูพืช วัชพืชต่าง หาวิธีในการกำจัดศัตรูพืช วัชพืชต่าง ๆ หรือนำสิ่งเหล่านั้นนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือวิธีในการเพิ่มจำนวนผลผลิตของอาชีพต่างๆ หาวิธีในการลดค่าใช้จ่ายการการผลิต หาวิธีในการลดเวลา จำนวนต้นทุน ฯลฯ

3. สำรวจปัญหาของอาชีพเสริม

ในการสำรวจปัญหาจากการประกอบอาชีพเสริมของตัวนักเรียนเองหรือชุมชน โดยการหาวิธีในการเพิ่มปริมาณผลผลิต คุณภาพผลของผลผลิต หรือปรับปรุงวิธีการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การเลี้ยงปลาสวยงาม ให้คิดหาวิธีในการทำให้ปลามีสีสวย คิดหาวิธีคิดสูตรอาหาร คิดหาวิธีในการเพาะพันธุ์ปลา เป็นต้น

4. สำรวจความเชื่อของคนในท้องถิ่น

ลองให้นักเรียนสำรวจความเชื่อต่างๆ ของคนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่มีความเชื่อในเรื่องต่างๆ หรือที่เคยปฏิบัติสืบต่อๆ กันมา มาพิสูจน์หาข้อเท็จจริง ว่าที่คนในท้องถิ่นกระทำนั้นเป็นจริงหรือไม่ เช่น ความเชื่อในเรื่องฟันผุ มีสาเหตุมาจาก มีแมงกินฟันจริงหรือ ความเชื่อในการกินดินเค็ม ว่ามีสารให้ก่อประโยชน์ จริงหรือ ฯลฯ แล้วนำมาคิดหาแนวคิดในการทำโครงงาน

5. ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ ตำราทางวิทยาศาสตร์ หรือหนังสือพิมพ์

ในการที่จะได้หัวข้อของโครงงาน ที่ได้มามากอีกทางหนึ่งคือ การศึกษาหาความรู้จากหนังสือ หรือตำราที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ หรือหนังสือพิมพ์ ที่ได้นำเสนอเกี่ยวกับการทำโครงงาน ชึ่งเราจะนำแนวคิดต่างๆ  ที่ได้มาจากหนังสือพิมพ์ นำมาดัดแปลงหรือคิดเป็นหัวข้อโครงงานได้

6. ชม ฟัง รายการวิทยุ หรือโทรทัศน์

รายการวิทยุหรือรายการโทรทัศน์ ได้นำเสนอเกี่ยวกับการทำโครงงานของนักเรียนนักศึกษาต่างๆ ที่ได้จัดทำประสบความสำเร็จได้นำมาเสนอสู่สายตาบุคคลทั่วไป เช่น รายการคนไทยวันนี้ รายการเกษตร รายการดินดำน้ำชุ่ม รายการของกระทรวงเกษตรต่างๆ ดดยนำแนวคิดต่างๆ มาปรับปรุงเพิ่อคิดเป็นหัวข้อโครงงานได้

7. ศึกษาจากนิทรรศการ หรือโครงงานของผู้อื่น

ในการเข้าศึกษาดูงานจากนิทรรศการต่างๆ ตามหน่วยงานหรือสถาบันทางการศึกษา ได้จัดขึ้น เช่น ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือหน่วยงานของทางราชการ หรือเอกชน จะมีการนำโครงงานประเภทต่างๆ เข้ามาประกวด หรือแข่งขัน ซึ่งนักเรียนสามารถติดตามหรือศึกษาจากโครงงานต่างๆ ได้ แล้วนำแนวคิดที่ได้จากการศึกษา มาปรับปรุงคิดเป็นหัวข้อโครงงานของเราได้

8. สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้รู้

หรือครูอาจารย์ที่ปรึกษา ในเรื่องที่เราสนใจ เพื่อหาแนวความคิดกว้างๆ หรือวิธีในการตัดสินใจในการเลือกคิดทำหัวข้อโครงงาน

9. ประโยชน์ที่ได้รับ

โครงงานที่ทำควรเป็นโครงงานที่มีประโยชน์ทั้งต่อผู้ทำโครงงาน สังคม และประเทศชาติ โดยโครงงานนั้นควรจะสามารถควรจะสามารถนำไปพัฒนาและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

บทความแนะนำ