การรับน้อง สร้างสรรค์

รับน้องสร้างสรรค์ | น้องใหม่ มจษ. ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ แสดงความอาลัย น้อมรำลึกถึง ร.9

Home / วาไรตี้ / รับน้องสร้างสรรค์ | น้องใหม่ มจษ. ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ แสดงความอาลัย น้อมรำลึกถึง ร.9

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แสดงความอาลัย และร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

น้องใหม่ มจษ. รับน้องสร้างสรรค์..

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรรศน์ พลเดช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มจษ. กล่าวว่า กิจกรรม “ลูกจันทรา ต้อนรับน้องใหม่ ถวายอาลัย ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์” เป็นกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ที่จัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้แสดงความอาลัยและร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษารุ่นพี่ ได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 1,599 ดอก โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสภาวัฒนธรรม เขตจตุจักร และชุมชนใกล้เคียง จัดทีมวิทยากรมาช่วยสอนวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้แก่นักศึกษา

กิจกรรมนี้นับเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และยังเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่และรุ่นพี่อีกด้วย เป็น 1 ใน หลายๆ กิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่จะช่วยหล่อหลอมให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกลายเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์” ผศ.ธนทรรศน์ กล่าว

รองอธิการบดีฯ กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมรับน้องของจันทรเกษมนั้น มหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุม ป้องปรามให้กิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ปราศจากความรุนแรง เคารพสิทธิ เสรีภาพ ห้ามมีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจ และต้องไม่มีสิ่งอบายมุขเข้ามาเกี่ยวข้อง

“ก่อนเปิดภาคเรียนมหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมนักศึกษารุ่นพี่ทุกสาขาวิชา และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เพื่อรับทราบและกำหนดแนวทาง ตลอดจนรูปแบบให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะกรรมการคอยกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมรับน้องอย่างใกล้ชิด หากพบเห็นการรับน้องที่ไม่เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง จะดำเนินการยุติกิจกรรมการรับน้องของสาขาวิชานั้นทันที” รองอธิการบดีฯ กล่าว

ภาพบรรยากาศ